Říčany: Zelený pás

V Říčanech vysadili izolační liniovou zeleň poblíž dálničního přivaděče na vytipovaném území obce. Tento krajinný prvek bude plnit několik základních funkcí: rozdělí lán pole na menší celky a tím sníží vodní a větrnou erozi, zachytí prachové částice z dopravy a vytvoří estetický zelený pás chránící okrajovou část města.
Prioritní osa 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu
Specifický cíl 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny
Kraj Středočeský
Příjemce podpory město Říčany
Celkové způsobilé výdaje 4 603 094 Kč
Příspěvek EU 3 682 475 Kč