Stařechovice: Vybudování kanalizace

Oddílný splaškový systém v celém rozsahu obce Stařechovice včetně místní části Služín je napojen na kanalizační systém Kostelce na Hané, kde probíhá čištění odpadních vod. Vybudování kanalizace má pozitivní vliv na kvalitu povodí řeky Moravy, které je kaprovou vodou a významným vodním tokem.
Prioritní osa 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
Specifický cíl 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod
Kraj Olomoucký
Příjemce podpory Svazek obcí Drahansko a okolí
Celkové způsobilé výdaje 49 833 000 Kč
Příspěvek EU 31 768 537 Kč