Teplýšovice: Vodní nádrž

Na místě vznikl nový významný krajinný prvek, vodní nádrž Sen, která je zároveň součástí lokálního biokoridoru Smilovského potoka. Díky tomu vznikl nový biotop, zvýšila se biodiverzita a zlepšilo se hospodaření s vodou vznikem nového retenčního prostoru.
Prioritní osa 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu
Specifický cíl 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny
Kraj Středočeský
Příjemce podpory Jiří Nulíček
Celkové způsobilé výdaje 1 357 868 Kč
Příspěvek EU 1 222 081 Kč