Zlín: Snížení emisí slévárny

Projekt spočívá v uplatnění komplexní sady technologicko-organizačních opatření v provozu slévárny za účelem snížení emisí tuhých znečišťujících látek a tím i snížení příspěvku těchto zdrojů k úrovni znečištění ovzduší částicemi PM10 a PM2,5.
Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
Specifický cíl 2.2 – Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek
Kraj Zlínský
Příjemce podpory ZPS – slévárna, a. s.
Celkové způsobilé výdaje 150 323 000 Kč
Příspěvek EU 82 677 650 Kč