Suchov: Výstražný systém

Obec Suchov si nechala zpracovat digitální povodňový plán a instalovala a modernizovala lokální výstražný systém. Cílem projektu je ochránit zdraví občanů a předejít škodám na majetku díky včasnému varování před povodňovým nebezpečím.
Prioritní osa 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
Specifický cíl 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu
Kraj Jihomoravský
Příjemce podpory obec Suchov
Celkové způsobilé výdaje 1 815 619 Kč
Příspěvek EU 1 270 933 Kč