Buchlovice: Sanace sesuvu

V Lázních Leopoldov sanovali sesuv, součástí prací bylo odvedení dešťových a podzemních vod ze sesuvné plochy. Do skalního podloží byly vetknuty velkoobjemové piloty a jejich poloha byla dále zajištěna soustavou mikropilot, které tvoří šikmé kotvy.
Prioritní osa 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
Specifický cíl 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu
Kraj Zlínský
Příjemce podpory Spolek pro rozvoj a ochranu lázní a lázeňské oblasti Smraďavka–Buchlovice
Celkové způsobilé výdaje 32 030 117 Kč
Příspěvek EU 27 225 599 Kč