Hořice: Regenerace zeleně

V Hořicích postupně obnovili zeleň ve čtyřech lokalitách v centru města Hořice. Zkvalitnili krajinný ráz doplněním přírodních prvků, které mají významný vliv pro mikroklimatické podmínky a zadržení vody v území. Projekt přispívá ke zvýšení biodiverzity v okolí.
Prioritní osa 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu
Specifický cíl 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
Kraj Královéhradecký
Příjemce podpory obec Hořice
Celkové způsobilé výdaje 773 875 Kč
Příspěvek EU 464 325 Kč