Vlkonice: Rekonstrukce čistírny odpadních vod

Stávající čistírna odpadních vod ve Vlkonicích bylo postavena na začátku osmdesátých let. Technicky ani kapacitně už nevyhovuje, vypouštěné znečištění překračuje limity. V rámci projektu se vymění technologie čištění a zdvojnásobí se kapacita. To umožní napojení dalších obyvatel.
Prioritní osa 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
Specifický cíl 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod
Kraj Jihočeský
Příjemce podpory obec Vacov
Celkové způsobilé výdaje 19 757 398 Kč
Příspěvek EU 12 595 341 Kč