Neustupov: Revitalizace zeleně

V Neustupově a obcích, které jsou v jeho správním území, se rozhodli komplexně vyřešit obnovu veřejné zeleně. Vysadila se nová zeleň a zároveň byl kladen důraz na zachování stávajících stromů a keřů. K výsadbám byly použity téměř výhradně autochtonní dřeviny.
Prioritní osa 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu
Specifický cíl 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
Kraj Středočeský
Příjemce podpory městys Neustupov
Celkové způsobilé výdaje 636 202 Kč
Příspěvek EU 381 721 Kč