Kladno: Záchyt prachu ve válcovně

Průmyslový podnik pořídil mobilní zařízení pro zachytávání prašnosti z povrchu výrobních hal Sochorové válcovny Kladno. V místě realizace se snížily emise emisí tuhých znečišťujících látek do ovzduší.
Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
Specifický cíl 2.2 – Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek
Kraj Středočeský
Příjemce podpory Třinecké železárny, a. s.
Celkové způsobilé výdaje 23 281 440 Kč
Příspěvek EU 12 804 792 Kč