Svoboda n. Úpou: Protipovodňová opatření

Město Svoboda nad Úpou nechalo vybudovat výstražný a varovný systém a nechalo zpracovat digitální protipovodňový plán. Město je ohrožováno povodněmi a nemělo dostatečný nástroj a systém pro prevenci povodňových škod a řízení krizových situací.
Prioritní osa 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
Specifický cíl 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření
Kraj Královéhradecký
Příjemce podpory město Svoboda nad Úpou
Celkové způsobilé výdaje 380 555 Kč
Příspěvek EU 323 471 Kč