Litovel: Kanalizační síť

Cílem projektu je vybudování oddílné kanalizace ve městě Litovel, místní část Myslechovice, v dolní části obce Haňovice a společné části oddílné kanalizace pro místní část Myslechovice a obec Haňovice. Likvidace odpadních vod bude zajištěna napojením na stávající čistírnu odpadních vod Litovel.
Prioritní osa 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
Specifický cíl 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod
Kraj Olomoucký
Příjemce podpory město Litovel
Celkové způsobilé výdaje 34 845 679 Kč
Příspěvek EU 22 214 120 Kč