M. Knínice: Bývalá střelnice

Na místě bývalé vojenské střelnice jsou pozemky nyní využívány jako pastviny a hospodaří na nich myslivecké sdružení. Projekt navazuje na vypracovaný plán zeleně, který řeší využití území z dlouhodobé perspektivy tak, aby mohlo být celé území nenásilně a postupně začleněno do celkové koncepce ochrany přírody.
Prioritní osa 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu
Specifický cíl 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny
Kraj Jihomoravský
Příjemce podpory obec Moravské Knínice
Celkové způsobilé výdaje 415 497 Kč
Příspěvek EU 332 397 Kč