Varnsdorf: Protipovodňový plán

Ve Varnsdorfu instalovali lokální výstražný a varovný systém a digitalizovali povodňový plán. To vše pomůže správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů v zájmové oblasti a zlepšení stávajícího systému povodňové ochrany.
Prioritní osa 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
Specifický cíl 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření
Kraj Ústecký
Příjemce podpory město Varnsdorf
Celkové způsobilé výdaje 11 204 358 Kč
Příspěvek EU 7 843 050 Kč