Brtnice: Vodní vrt

V místní části Příseka byl napojen nový vodní vrt, byly vybudovány nové svodné řady a úpravna pitné vody a byl postaven vodovodní přivaděč. Díky tomu se zlepšilo zásobování obyvatel pitnou vodu.
Prioritní osa 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
Specifický cíl 1.2 – Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství
Kraj Vysočina
Příjemce podpory město Brtnice
Celkové způsobilé výdaje 17 224 068 Kč
Příspěvek EU 10 993 093 Kč