Újezd: Zajištění svahu

V Újezdě nechali zajistit stabilitu levostranného svahu nad silnicí III/4942 pomocí zárubní zdi v délce asi 100 metrů. Dosavadní zeď byla v havarijním stavu. Rovněž se rozšířila vozovka a bylo zajištěno odvodnění silnice.
Prioritní osa 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
Specifický cíl 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu
Kraj Zlínský
Příjemce podpory obec Újezd
Celkové způsobilé výdaje 4 444 190 Kč
Příspěvek EU 3 777 561 Kč