Planá nad Lužnicí: Aleje u polních cest

Hlavní spojnice pro pěší, polní cesty, mezi sídlem Lhota Samoty a Planou n. Lužnicí budou lemovány alejemi. Na místě se nacházejí fragmenty původních stromořadí. Vysazeny budou ovocné stromy, které jsou druhově místní a podpoří ráz krajiny i medonosný hmyz.
Prioritní osa 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu
Specifický cíl 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny
Kraj Jihočeský
Příjemce podpory město Planá nad Lužnicí
Celkové způsobilé výdaje 439 685 Kč
Příspěvek EU 351 748 Kč