Trnová: Protipovodňová opatření

Záměr cílí na preventivní protipovodňová opatření spočívající v instalaci lokálního výstražného a varovného systému a následné digitalizaci povodňového plánu obce Trnová. Jeho cílem je napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů v zájmové oblasti a zlepšení systému povodňové ochrany.
Prioritní osa 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
Specifický cíl 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření
Kraj Plzeňský
Příjemce podpory obec Trnová
Celkové způsobilé výdaje 2 164 452 Kč
Příspěvek EU 1 515 116 Kč