Cvikov: Zateplení školy

Stavební úpravy ZŠ a MŠ v Lindavě spočívaly v zateplení fasády, výměně okenních a dveřních výplní včetně nových klempířských prvků, zateplení částí vnitřních stěn u půdy, podlahy půdy, instalace nuceného větrání pro třídu MŠ a instalace nového zdroje tepla v podobě tepelného čerpadla.
Prioritní osa 5 – Energetické úspory
Specifický cíl 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
Kraj Liberecký
Příjemce podpory město Cvikov
Celkové způsobilé výdaje 3 649 852 Kč
Příspěvek EU 1 459 940 Kč