Vidče: Sanace sesuvu

V obci sanovali aktivní sesuv. Hrozilo, že odlučná hrana postupující do svahu poškodí či zcela zničí příjezdovou komunikaci k rodinnému domu a místní vodárně. Svah byl zajištěn stabilizačními stěnami z mikrozápor, součástí sanačních opatření bylo i povrchové odvodnění lokality.
Prioritní osa 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
Specifický cíl 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu
Kraj Zlínský
Příjemce podpory obec Vidče
Celkové způsobilé výdaje 2 561 036 Kč
Příspěvek EU 2 176 881 Kč