Znojmo: Sanace skalních stěn – ulice U Obří hlavy

Strategickým cílem projektu byla stabilizace a sanace svahových nestabilit, které ohrožují zdraví a bezpečnost osob a majetku na dotčených pozemcích, a to sanací skalního masívu ve městě Znojmo. Cílem bylo vyloučení existence jakýchkoliv rizik v důsledku možného skalního sesuvu.
Prioritní osa 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
Specifický cíl 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu
Kraj Jihomoravský
Příjemce podpory město Znojmo
Celkové způsobilé výdaje 2 623 868 Kč
Příspěvek EU 2 230 288 Kč