Zlobice: Biokoridory

Cílem navržených úprav je vytvoření funkčních a ekologicky stabilních biokoridorů v intenzivně zemědělsky obhospodařované krajině, zvýšení retenční schopnosti území a s tím související ochrana půdy proti erozi či zvýšení druhové biodiverzity území. Celkem budou řešeny dvě lokality.
Prioritní osa 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu
Specifický cíl 4.3 – posílit přirozené funkce krajiny
Kraj Zlínský
Příjemce podpory obec Zlobice
Celkové způsobilé výdaje 2 392 132 Kč
Příspěvek EU 2 392 132 Kč