Sadská: Digitální protipovodňový plán

Projekt řešil pořízení digitálního povodňového plánu pro správní území žadatele. Jeho zpracování se dotýká jednotlivých dílčích povodí a řeší ohrožené obyvatele. Digitální povodňový plán je zpracován pro celé správní území.
Prioritní osa 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
Specifický cíl 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření
Kraj Středočeský
Příjemce podpory město Sadská
Celkové způsobilé výdaje 2 524 060 Kč
Příspěvek EU 1 766 842 Kč