Plánice: Kanalizace a ČOV

V Plánici nechali podchytit volná kanalizační výústí výstavbou nové kanalizace, ke které byli připojeni také další obyvatelé města. Nově postavená kanalizace vede do vybudované čistírny odpadních vod. Celkem se vybudovala síť o délce 3 548 metrů, ČOV má kapacitu 1200 EO.
Prioritní osa 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
Specifický cíl 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod
Kraj Plzeňský
Příjemce podpory město Plánice
Celkové způsobilé výdaje 40 639 050 Kč
Příspěvek EU 25 907 394 Kč