Chotýšany: Obnova zeleně

Různověká lipová alej lemující hlavní silnici procházející obcí byla prořezána, byly dosazeny lípy srdčité. Další výsadba a ošetření stromů bylo provedeno na dalších místech obce, součástí projektu byla i protierozní mez se zasakovacím pásem a odvodňovacím prvkem.
Prioritní osa 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu
Specifický cíl 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
Kraj Středočeský
Příjemce podpory Obec Chotýšany
Celkové způsobilé výdaje 674 103 Kč
Příspěvek EU 404 461 Kč