Mahouš: Obnova rybníku

Obec řešila obnovu bývalého rybníka mimo jeho původní hranice. K rozšíření byl využit sousední pozemek. Po odstranění sedimentu a zmírnění sklonu svahů došlo ke zvýšení retence vody a vytvořením litorálního pásma též ke zlepšení druhové diverzity na zájmové lokalitě.
Prioritní osa 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu
Specifický cíl 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny
Kraj Jihočeský
Příjemce podpory obec Mahouš
Celkové způsobilé výdaje 725 862 Kč
Příspěvek EU 362 931 Kč