Kostelany: Biokoridor

Obsahem projektu jsou výsadby liniového typu s doprovodnou výsadbou keřů. Řešené plochy jsou situovány v intenzivně obhospodařované agrární krajině. Realizací projektu dojde k výraznému zvýšení biodiverzity na území.
Prioritní osa 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu
Specifický cíl 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny
Kraj Zlínský
Příjemce podpory obec Kostelany
Celkové způsobilé výdaje 491 353 Kč
Příspěvek EU 393 082 Kč