Slaný: Rekonstrukce ČOV

Projekt řeší zvýšení kapacity čistírny odpadních vod a zlepšení čisticího efektu především v ukazatelích znečištění dusíkatými látkami. Navržena je rekonstrukce technologické linky, rekonstrukce odlehčovací komory, instalace česlí a vírového separátoru a instalace primární sedimentace.
Prioritní osa 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
Specifický cíl 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod
Kraj Středočeský
Příjemce podpory město Slaný
Celkové způsobilé výdaje 89 298 790 Kč
Příspěvek EU 56 927 978 Kč