Pozořice: Revitalizace zeleně

Smyslem projektu je komplexní obnova vybraných ploch zeleně s cílem rozšířit počet ploch s posílenou ekostabilizační funkcí a zlepšit kvalitu prostředí v sídle. Z hlediska urbanistického se jedná o významné kosterní plochy sídelní zeleně v zástavbě domů a podél komunikací.
Prioritní osa 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu
Specifický cíl 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
Kraj Jihomoravský
Příjemce podpory městys Pozořice
Celkové způsobilé výdaje 1 085 493 Kč
Příspěvek EU 651 295 Kč