Cerhovice: Obnova zeleně

Během revitalizace a založení zeleně v městysu Cerhovice bude provedeno kácení nevhodných dřevin, dojde k výsadbě nových stromů a keřů a k založení trávníků. Cílem akce je především zvýšení biodiverzity a podpoření ekologické stability a založení a rozšíření ploch pro zadržení a využití srážkových vod.
Prioritní osa 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu
Specifický cíl 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
Kraj Středočeský
Příjemce podpory městys Cerhovice
Celkové způsobilé výdaje 2 017 845 Kč
Příspěvek EU 1 210 707 Kč