Galerie projektů

prioritní osa:
specifický cíl:

Týn n. Vltavou: Obnova parku

Historický park Bedřichovy sady prošel rozsáhlou revitalizací. Stávající zeleň byla ošetřena a byly odstraněny nežádoucí porosty. Rovněž byly vysazeny nové stromy, keře a půdokryvné rostliny, byly založeny travnaté plochy a kvetoucí bylinné porosty.

M. Knínice: Bývalá střelnice

Na místě bývalé vojenské střelnice jsou pozemky nyní využívány jako pastviny a hospodaří na nich myslivecké sdružení. Projekt navazuje na vypracovaný plán zeleně, který řeší využití území z dlouhodobé perspektivy tak, aby mohlo být celé území nenásilně a postupně začleněno do celkové koncepce ochrany přírody.

Varnsdorf: Protipovodňový plán

Ve Varnsdorfu instalovali lokální výstražný a varovný systém a digitalizovali povodňový plán. To vše pomůže správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů v zájmové oblasti a zlepšení stávajícího systému povodňové ochrany.

Brtnice: Vodní vrt

V místní části Příseka byl napojen nový vodní vrt, byly vybudovány nové svodné řady a úpravna pitné vody a byl postaven vodovodní přivaděč. Díky tomu se zlepšilo zásobování obyvatel pitnou vodu.

Ústí nad Orlicí: Zateplení mateřské školky

V MŠ Na Výsluní byly vyměněny výplně prosklených stěn v krčku, v tělocvičně a na dalších místech. Byla obložena fasáda a vyměněna střecha a byla provedena další energeticky úsporná opatření. Součástí rekonstrukce byla také nová vzduchotechnika s rekuperací a nové ústřední topení.

Lázně Bělohrad: Obnova zeleně

V Lázních Bělohrad revitalizují na několika místech zeleň, konkrétně se jedná o park Flumovy sady, park okolo nábřeží a Jiráskovo nábřeží. Stávající zeleň byla doplněna o keře a stromy. Projekt významně přispívá k posílení biodiverzity a ekologické stability sídla.

Opatov: Povodňový plán

Výstražný systém a povodňový plán chrání zdraví občanů a majetek díky včasnému varování před povodňovým nebezpečím pomocí rozšíření a modernizace stávajícího lokálního varovného systému.

Újezd: Zajištění svahu

V Újezdě nechali zajistit stabilitu levostranného svahu nad silnicí III/4942 pomocí zárubní zdi v délce asi 100 metrů. Dosavadní zeď byla v havarijním stavu. Rovněž se rozšířila vozovka a bylo zajištěno odvodnění silnice.

Praha 8: Zateplení mateřské školky

Mateřská škola Šimůnkova prošla rekonstrukcí, která řešila zlepšení tepelně technických vlastností objektu. Stavební firma zateplila fasády včetně soklu, střechy, dveřní vstupy, instalována byla vzduchotechnika s rekuperací. Budova je úspornější a s lepším mikroklimatem.

Planá nad Lužnicí: Aleje u polních cest

Hlavní spojnice pro pěší, polní cesty, mezi sídlem Lhota Samoty a Planou n. Lužnicí budou lemovány alejemi. Na místě se nacházejí fragmenty původních stromořadí. Vysazeny budou ovocné stromy, které jsou druhově místní a podpoří ráz krajiny i medonosný hmyz.