Galerie projektů

prioritní osa:
specifický cíl:

Tvarožná: Zateplení MŠ

Budova mateřské školy v Tvarožné má nižší energetickou náročnost. Školka byla zateplena, vyměnila se okna a dveře. Rovněž byl nahrazen starý zdroj vytápění plynovým tepelným čerpadlem. Instalována byla vzduchotechnika, byla regulována otopná soustava a byl zaveden energetický management.

Hrotovice: Fitness park

V Hrotovicích řešili úpravu okolí nově navrženého Fitness parku, místa pro venkovní cvičení. Byla stabilizována stávající plocha zeleně, která je fragmentem původního zámeckého parku, byla doplněna o novou generaci stromů a především o keřové patro s důrazem na kvetoucí rostliny.

Říčany: Zelený pás

V Říčanech vysadili izolační liniovou zeleň poblíž dálničního přivaděče na vytipovaném území obce. Tento krajinný prvek bude plnit několik základních funkcí: rozdělí lán pole na menší celky a tím sníží vodní a větrnou erozi, zachytí prachové částice z dopravy a vytvoří estetický zelený pás chránící okrajovou část města.

Stařechovice: Vybudování kanalizace

Oddílný splaškový systém v celém rozsahu obce Stařechovice včetně místní části Služín je napojen na kanalizační systém Kostelce na Hané, kde probíhá čištění odpadních vod. Vybudování kanalizace má pozitivní vliv na kvalitu povodí řeky Moravy, které je kaprovou vodou a významným vodním tokem.

Teplýšovice: Vodní nádrž

Na místě vznikl nový významný krajinný prvek, vodní nádrž Sen, která je zároveň součástí lokálního biokoridoru Smilovského potoka. Díky tomu vznikl nový biotop, zvýšila se biodiverzita a zlepšilo se hospodaření s vodou vznikem nového retenčního prostoru.

Zlín: Snížení emisí slévárny

Projekt spočívá v uplatnění komplexní sady technologicko-organizačních opatření v provozu slévárny za účelem snížení emisí tuhých znečišťujících látek a tím i snížení příspěvku těchto zdrojů k úrovni znečištění ovzduší částicemi PM10 a PM2,5.

Suchov: Výstražný systém

Obec Suchov si nechala zpracovat digitální povodňový plán a instalovala a modernizovala lokální výstražný systém. Cílem projektu je ochránit zdraví občanů a předejít škodám na majetku díky včasnému varování před povodňovým nebezpečím.

Buchlovice: Sanace sesuvu

V Lázních Leopoldov sanovali sesuv, součástí prací bylo odvedení dešťových a podzemních vod ze sesuvné plochy. Do skalního podloží byly vetknuty velkoobjemové piloty a jejich poloha byla dále zajištěna soustavou mikropilot, které tvoří šikmé kotvy.

Ústí nad Orlicí: Zateplení nemocnice

Budova lékárny, ve které jsou laboratoře, sklady a provozní zázemí, byla zateplena. Stejně byl opraven pavilon F nemocnice Ústí nad Orlicí, ve kterém jsou umístěny ambulance, onkologie, rehabilitace, dialýza a další oddělení. Obvodový a střešní plášť dostaly zateplení, vyměnila se okna.

Hořice: Regenerace zeleně

V Hořicích postupně obnovili zeleň ve čtyřech lokalitách v centru města Hořice. Zkvalitnili krajinný ráz doplněním přírodních prvků, které mají významný vliv pro mikroklimatické podmínky a zadržení vody v území. Projekt přispívá ke zvýšení biodiverzity v okolí.