Galerie projektů

prioritní osa:
specifický cíl:

Praha 8: Zateplení MŠ

U budovy mateřské školy Sokolovská se podařilo snížit energetickou náročnost zateplením, výměnou dveří a oken, dále byl zaveden ekologicky šetrný způsob provozu budovy, a to pomocí energetického managementu.

Lechotice: Biokoridory

Na stávajících oraných plochách jsou vysazovány vegetační prvky v krajině. Výsadba stromů s podsadou keřů formou nové výsadby tak obohatí lány, které byly bez vegetace. Na místě tak vzniknou regionální biokoridory.

Opava: Snížení emisí mlýnu

Mlýn Herber nechal revitalizovat aspirační systém moderních výkonných filtrů s vysokou účinností odlučování tuhých znečišťujících látek a vybudoval zásobníky na mouky a krmiva s cílem snížení emisí tuhých látek a emisí částic PM10 a PM2,5 do ovzduší.

Týniště n. Orlicí: Protipovodňový systém

Týniště nad Orlicí si nechalo vybudovat výstražný a varovný systém a vytvořit digitální povodňový plán. Město bývá ohrožováno povodněmi a nemělo dostatečný nástroj a systém pro prevenci povodňových škod a řízení krizových situací.

Tvarožná: Zateplení MŠ

Budova mateřské školy v Tvarožné má nižší energetickou náročnost. Školka byla zateplena, vyměnila se okna a dveře. Rovněž byl nahrazen starý zdroj vytápění plynovým tepelným čerpadlem. Instalována byla vzduchotechnika, byla regulována otopná soustava a byl zaveden energetický management.

Hrotovice: Fitness park

V Hrotovicích řešili úpravu okolí nově navrženého Fitness parku, místa pro venkovní cvičení. Byla stabilizována stávající plocha zeleně, která je fragmentem původního zámeckého parku, byla doplněna o novou generaci stromů a především o keřové patro s důrazem na kvetoucí rostliny.

Říčany: Zelený pás

V Říčanech vysadili izolační liniovou zeleň poblíž dálničního přivaděče na vytipovaném území obce. Tento krajinný prvek bude plnit několik základních funkcí: rozdělí lán pole na menší celky a tím sníží vodní a větrnou erozi, zachytí prachové částice z dopravy a vytvoří estetický zelený pás chránící okrajovou část města.

Stařechovice: Vybudování kanalizace

Oddílný splaškový systém v celém rozsahu obce Stařechovice včetně místní části Služín je napojen na kanalizační systém Kostelce na Hané, kde probíhá čištění odpadních vod. Vybudování kanalizace má pozitivní vliv na kvalitu povodí řeky Moravy, které je kaprovou vodou a významným vodním tokem.

Teplýšovice: Vodní nádrž

Na místě vznikl nový významný krajinný prvek, vodní nádrž Sen, která je zároveň součástí lokálního biokoridoru Smilovského potoka. Díky tomu vznikl nový biotop, zvýšila se biodiverzita a zlepšilo se hospodaření s vodou vznikem nového retenčního prostoru.

Zlín: Snížení emisí slévárny

Projekt spočívá v uplatnění komplexní sady technologicko-organizačních opatření v provozu slévárny za účelem snížení emisí tuhých znečišťujících látek a tím i snížení příspěvku těchto zdrojů k úrovni znečištění ovzduší částicemi PM10 a PM2,5.