Galerie projektů

prioritní osa:
specifický cíl:

Chrást: Obnova zeleně

V parku u obecního úřadu, na staré návsi a v parku u pomníku byly obnoveny vegetační prvky. Byly odstraněny nevyhovující stromy, zřízeny záhony s keři a vysazeny nové stromy. Sortiment dřevin odpovídá druhům vysazovaným od konce devatenáctého do poloviny dvacátého století.

Tři Sekery: Tři tůně

Vybudováním tří tůní se zlepšilo zprostupnění okolní krajiny pro organismy vázané na vodní prostředí. Zvýšila se retenční kapacita území a s ním související biologické hodnoty. Soustava tůní vhodným způsobem doplňuje místní biocentrum.

Meziměstí: Varovný systém

Město Meziměstí si nechalo vybudovat povodňový informační systém, který zahrnuje v oblasti ochrany před povodněmi operativní krizové a provozní informace, přípravu a plánování, aktualizaci a koordinaci, funkční a moderní výstražný a varovný systém.

Zašová: Zachytávání dešťové vody

V místním bývalém klášteře vyřešili nakládání se srážkovými vodami, které dříve odtékaly do kanalizace. Voda je zachycována v retenční nádrži a využívána k zalévání zatravněných ploch v areálu kláštera.

Lindava: Zateplení školy

Stavební úpravy ZŠ a MŠ v Lindavě spočívající v zateplení fasády, výměně oken a dveří, zateplení částí vnitřních stěn u půdy, zateplení podlahy půdy, instalaci nuceného větrání pro třídu mateřské školy a instalaci nového tepelného čerpadla snížily energetickou náročnost budovy.

Veletiny: Obnova zeleně

Na návsi v obci prokoukla místní zeleň. Byly odstraněny nevhodné náletové keře a druhově nevhodné dřeviny a dělníci upravili plochy k výsadbě stromů a keřů. Veškeré práce byly realizovány tak, aby vše zapadlo do historického rázu venkovského prostoru.

Skočice: Revitalizace aleje

Revitalizace alejí podpořila obnovu původních krajinných prvků a tím přispívá k posílení ekologické stability krajiny. Původní alej byla obnovena, pročištěna od náletových dřevin, kosterní dřeviny byly ošetřeny a stromořadí doplnila nová výsadba.

Velký Osek: Protipovodňový systém

Obec Velký Osek nechala vybudovat výstražný a varovný systém a digitální povodňový plán. Osek je ohrožován povodněmi a neměl dostatečný nástroj a systém pro prevenci povodňových škod a řízení krizových situací.

Praha 8: Zateplení MŠ

U budovy mateřské školy Sokolovská se podařilo snížit energetickou náročnost zateplením, výměnou dveří a oken, dále byl zaveden ekologicky šetrný způsob provozu budovy, a to pomocí energetického managementu.

Lechotice: Biokoridory

Na stávajících oraných plochách jsou vysazovány vegetační prvky v krajině. Výsadba stromů s podsadou keřů formou nové výsadby tak obohatí lány, které byly bez vegetace. Na místě tak vzniknou regionální biokoridory.