Galerie projektů

prioritní osa:
specifický cíl:

Kunovice: Obnova alejí

V Kunovicích obnovili dvě aleje. Historické stromořadí převážně lip a javorů podél cyklostezky dlouho neprošlo údržbou a prořezem. Druhá, slivoňová alej, která se nachází v blízkosti první aleje a kopíruje lesní cestu směrem k obecnímu lesu, potřebovala rovněž revitalizaci.

Kovohutě Příbram: Snížení emisí

Cílem projektu bylo vybudování nového odprášení a odsíření šachtové pece kovohutí pro snížení emisí, především tuhých znečišťovacích látek, SO2 a ostatních emisí, tak aby i v budoucnu byly plněny normované emisní limity.

Korozluky: Kanalizace a ČOV

Projekt řeší likvidaci splaškových vod v obci Korozluky – Sedlec. Stavba zahrnuje výstavbu nové biologické čistírny odpadních vod pro 200 ekvivalentních obyvatel, položení potrubí tlakové kanalizace včetně přípojek a další prvky.

Hrabišín: Protipovodňová opatření

V obci nahradili nevyhovující zařízení sloužící k informování obyvatelstva o povodňovém nebezpečí. Byl instalován nový lokální výstražný a varovný systém a následně byl digitalizován povodňový plán.

Velká Losenice: Zateplení zbrojnice

Projekt řeší komplexní opatření stavebního charakteru vedoucí k energetickým úsporám v budově hasičské zbrojnice. Stavební úpravy zahrnují výměnu otvorových výplní a zateplení obálky budovy včetně stropu pod půdou.

Kostelec nad Orlicí: Zateplení budovy technických služeb

Projekt řešil problém provozu energeticky mimořádně nehospodárné budovy technických služeb, která sestává z několika částí. Zateplením obálky budovy a výměnou oken a dveří se výrazně sníží energetická náročnost budovy.

Vanice: Snížení emisí amoniaku

Projekt řešil problém emitování amoniaku do ovzduší z chovu hospodářských zvířat na farmě živočišné výroby Vanice. Pořízení vhodné techniky, cisterny – aplikátoru kejdy, povede ke snížení emisí amoniaku.

Hlízov: Výstražný systém

Hlízov si pořídil varovný a výstražný systém. Součástí projektu je digitální povodňový plán. Základem varovného systému je bezdrátový místní informační systém s vysílacím a řídicím pracovištěm s napojením na integrovaný záchranný systém a s bezdrátovými hlásiči s reproduktory.

Univerzita Karlova: Modernizace laboratoře

Cílem projektu byla obnova a modernizace vybavení laboratoře, aby bylo možné na vybraných lokalitách v Česku identifikovat zdroje atmosférického aerosolu na základě krátkodobých měření jeho fyzikálně-chemických parametrů.

ASTRO Vlašim: Výměna zdroje tepla

Předmětem projektu bylo odpojení nevyhovujícího zdroje tepla z parní kotelny a jeho náhrada třemi místními plynovými kondenzačními kotly umístěnými ve výrobní hale, kotelně a administrativní budově. Dále byla instalována nová otopná soustava.