Galerie projektů

prioritní osa:
specifický cíl:

Česká Třebová: Zateplení školy

V České Třebové pracují na projektu zateplení základní školy. V budově dodavatelská firma vymění výplně otvorů a zateplí obvodové stěny, ploché střechy a strop. Součástí projektu je i energetický management a vyregulování otopné soustavy.

Obelisk: Obnova mokřadů

Na dolním toku Dyje a Trkmanky byly v minulosti provedeny rozsáhlé vodohospodářské úpravy, které závažným způsobem přispěly k odvodnění. Ve stávajících mokřadních stanovištích byly obnoveny vodní tůně mokřadního charakteru a byla provedena souvislá regenerace mokřadů.

Klatovy: Rekonstrukce chlazení

Na zimním stadionu v Klatovech snížili riziko environmentální havárie systému chlazení. Staré zařízení bylo v provozu od roku 1971 a využívalo velké množství čpavku. Komplexní výměna chladicího zařízení snížilo riziko havárie a také množství využívaného čpavku.

Želetava: Protipovodňová opatření

Nevyhovující zařízení a nedostatečný výstražný systém byl nahrazen novým. V budově úřadu byla umístěna nová vysílací ústředna a elektronické sirény, dále byly na sloupy veřejného osvětlení umístěny bezdrátové hlásiče. Přibyly srážkoměrné a vodoměrné stanice.

Zvěstov: Zateplení prodejny

Samostatně stojící budova prodejny v obci Zvěstov prošla rekonstrukcí a snížila se její spotřeba energie. Prodejna byla kompletně zateplena a byl nainstalován kotel na zemní plyn pro vytápění, byla instalována nová otopná soustava a byl zaveden energetický management.

Nymburk: Zateplení DDM

V Nymburku nechali zateplit Dům dětí a mládeže, který měl vysokou energetickou náročnost. K jejímu snížení přispělo zateplení obvodového pláště, zateplení střechy objektu a stropů, výměna stávajících oken za nová, plastová s izolačním trojsklem a zavedení energetického managementu.

Košice: Obnova zeleně

V jihočeských Košicích se pustili do obnovy zelených veřejných ploch. Úpravy zahrnují kácení dřevin ve špatném zdravotním stavu, zdravotní řezy a výsadbu nových stromů a keřů. Počítá se i s regenerací trávníku a založením nové plochy.

Křenovice: Kanalizace a ČOV

V Křenovicích, které neměly kanalizaci, byla realizována výstavba splaškové kanalizace a mechanicko-biologické čistírny odpadních vod s kapacitou 500 ekvivalentních obyvatel. Součástí projektu byla také výstavba stokové sítě a odbočení k jednotlivým nemovitostem.

Kunějovice: Obnova rybníku

Revitalizace malé vodní nádrže, odbahnění zátopy a rekonstrukce technických objektů ji plně zprovoznilo a zvýšilo protipovodňovou ochranu. Odbahněním rybníku se snížil obsah živin ve vodě. Byly obnoveny ekologické funkce rybníka, především retenční a protipovodňová.

Pyšely: Úprava a odbahnění rybníku

Projekt obnovil pramennou část toku Pyšelského potoka a první malou vodní nádrž na toku. Vznikly vodní biotopy, zvýšila se biodiverzita a zlepšilo hospodaření s vodou. Nádrž byla opravena včetně hráze a odbahněna, upravena byla i navazují část toku přírodě blízkým způsobem.