Galerie projektů

prioritní osa:
specifický cíl:

Ústí nad Orlicí: Zateplení mateřské školky

V MŠ Na Výsluní byly vyměněny výplně prosklených stěn v krčku, v tělocvičně a na dalších místech. Byla obložena fasáda a vyměněna střecha a byla provedena další energeticky úsporná opatření. Součástí rekonstrukce byla také nová vzduchotechnika s rekuperací a nové ústřední topení.

Lázně Bělohrad: Obnova zeleně

V Lázních Bělohrad revitalizují na několika místech zeleň, konkrétně se jedná o park Flumovy sady, park okolo nábřeží a Jiráskovo nábřeží. Stávající zeleň byla doplněna o keře a stromy. Projekt významně přispívá k posílení biodiverzity a ekologické stability sídla.

Opatov: Povodňový plán

Výstražný systém a povodňový plán chrání zdraví občanů a majetek díky včasnému varování před povodňovým nebezpečím pomocí rozšíření a modernizace stávajícího lokálního varovného systému.

Újezd: Zajištění svahu

V Újezdě nechali zajistit stabilitu levostranného svahu nad silnicí III/4942 pomocí zárubní zdi v délce asi 100 metrů. Dosavadní zeď byla v havarijním stavu. Rovněž se rozšířila vozovka a bylo zajištěno odvodnění silnice.

Praha 8: Zateplení mateřské školky

Mateřská škola Šimůnkova prošla rekonstrukcí, která řešila zlepšení tepelně technických vlastností objektu. Stavební firma zateplila fasády včetně soklu, střechy, dveřní vstupy, instalována byla vzduchotechnika s rekuperací. Budova je úspornější a s lepším mikroklimatem.

Planá nad Lužnicí: Aleje u polních cest

Hlavní spojnice pro pěší, polní cesty, mezi sídlem Lhota Samoty a Planou n. Lužnicí budou lemovány alejemi. Na místě se nacházejí fragmenty původních stromořadí. Vysazeny budou ovocné stromy, které jsou druhově místní a podpoří ráz krajiny i medonosný hmyz.

Hřensko: Usměrňování návštěvníků

V I. zóně NP České Švýcarsko byla opravena návštěvnická infrastruktura. Úpravy usměrňují návštěvníky národního parku ve vybraných částech, čímž dochází k omezení a předcházení negativních vlivů vysoké návštěvnosti na místní přírodu.

Lomnice nad Popelkou: Protipovodňový systém

V Lomnici vybudovali lokální výstražný systém a nechali vypracovat digitální povodňový plán. Cílem je získat okamžité informace zejména o přívalových srážkách a náhlých povodňových situacích. Systém zahrnuje detekci zvýšení vodní hladiny i zajišťuje ozvučení povodňové oblasti města.

Cvikov: Zateplení školy

Stavební úpravy ZŠ a MŠ v Lindavě spočívaly v zateplení fasády, výměně okenních a dveřních výplní včetně nových klempířských prvků, zateplení částí vnitřních stěn u půdy, podlahy půdy, instalace nuceného větrání pro třídu MŠ a instalace nového zdroje tepla v podobě tepelného čerpadla.

Vodňany: Obnova sadů

Revitalizace rozsáhlého parku – Zeyerových sadů – v blízkosti centra Vodňan spočívala v ozdravných zásazích i nové výsadbě. Jednalo se o část celkové obnovy s cílem zajistit občanům i návštěvníkům Vodňan zlepšení životního prostředí a vytvoření „zelené oázy“.