Galerie projektů

prioritní osa:
specifický cíl:

Kunějovice: Obnova rybníku

Revitalizace malé vodní nádrže, odbahnění zátopy a rekonstrukce technických objektů ji plně zprovoznilo a zvýšilo protipovodňovou ochranu. Odbahněním rybníku se snížil obsah živin ve vodě. Byly obnoveny ekologické funkce rybníka, především retenční a protipovodňová.

Pyšely: Úprava a odbahnění rybníku

Projekt obnovil pramennou část toku Pyšelského potoka a první malou vodní nádrž na toku. Vznikly vodní biotopy, zvýšila se biodiverzita a zlepšilo hospodaření s vodou. Nádrž byla opravena včetně hráze a odbahněna, upravena byla i navazují část toku přírodě blízkým způsobem.

Nečtiny: Tůně

Jedná se o vybudování tří nových tůní umístěných na rozhraní povodí Starého potoka a povodí Plachtínského potoka. Tři tůně jsou řešeny jako zemní hloubené nádrže bez napojení na okolní vodoteče, bez přítoku a odtoku a bez objektů pro manipulaci s vodou.

Orlické Záhoří: Obnova potoka

Lesy ČR obnovily koryto podhorského potoka Zelenka, který se v Orlickém Záhoří na Rychnovsku v Královéhradeckém kraji vlévá do Divoké Orlice. Dříve napřímený tok se změnil v přírodě blízký balvanitý horský potok s meandry, rozšířeným profilem a pozvolnými břehy.

Želeč: Zateplení úřadu

Objekt obecního úřadu se dočkal renovace. Obvodové stěny byly zatepleny, stejně tak střecha. Vyměněna byla okna a dveře a luxfery byly nahrazeny okny. V kotelně byl osazen kotel na štěpku a pelety.

Židlochovice: Pás zeleně

Na řešeném místě vznikne travnatý pás s roztroušenou zelení, bude vysazena alej z ovocných dřevin z tradičních i pozapomenutých druhů stromů. Liniový prvek má zvýšit ekologickou stabilitu území, zmírnit větrnou erozi a poskytnout prostor pro ptáky a drobné živočichy.

Starý Plzenec: Protipovodňový systém

Obec získala povodňový informační systém, který v průběhu povodně i mimo ni zabezpečuje základní platformu pro kvalitní komunikaci mezi všemi odpovědnými subjekty a zahrnuje operativní krizové a provozní informace.

Ratiboř: Zajištění sesuvu

Nebezpečný svah, který ohrožoval lidi na cyklostezce, majetek obce a život v místním potoce, byl stabilizován. Svah byl podemílán proudící vodou a bylo nutné zajistit jeho odvodnění.

Jičín: Zateplení školy

V základní škole jsou navrženy úpravy, kterými se zlepší technické vlastnosti budov, a to zateplení fasády, výměna výplní stavebních otvorů, zateplení vodorovných konstrukcí, instalace vzduchotechniky, zateplení suterénu, střechy, stropu a zavedení energetického managementu.

Hrádek nad Nisou: Dubová alej

Město nechalo provést v aleji mohutných dubů arboristické zásahy s ohledem na zajištění provozní bezpečnosti aleje pro návštěvníky. Alej vznikla na původní kupecké stezce z Hrádku do Žitavy. Stromová hradba prostorově rozčleňuje rozsáhlé zemědělské plochy.