Galerie projektů

prioritní osa:
specifický cíl:

Varnsdorf: Zateplení ubytovny

Ve Varnsdorfu nechali zateplit ubytovnu u sportovní haly. Úpravy spočívaly v zateplení obvodového pláště vnějším kontaktním zateplovacím systémem tloušťky 100 mm, ve výměně výplní otvorů v obvodových stěnách za nová okna a v zateplení střešního pláště.

Kostelany: Biokoridor

Obsahem projektu jsou výsadby liniového typu s doprovodnou výsadbou keřů. Řešené plochy jsou situovány v intenzivně obhospodařované agrární krajině. Realizací projektu dojde k výraznému zvýšení biodiverzity na území.

Kočov: Protipovodňová opatření

V obci vybudovali protipovodňový výstražný systém spolu s digitálním povodňovým plánem. Povodňový plán byl aktualizován ve všech jeho částech. Zároveň se rozšířil lokální výstražný systém o srážkoměr a hladinoměr a byl vybudován varovný a vyrozumívací systém obce včetně rozhlasové ústředny.

Slaný: Rekonstrukce ČOV

Projekt řeší zvýšení kapacity čistírny odpadních vod a zlepšení čisticího efektu především v ukazatelích znečištění dusíkatými látkami. Navržena je rekonstrukce technologické linky, rekonstrukce odlehčovací komory, instalace česlí a vírového separátoru a instalace primární sedimentace.

Pozořice: Revitalizace zeleně

Smyslem projektu je komplexní obnova vybraných ploch zeleně s cílem rozšířit počet ploch s posílenou ekostabilizační funkcí a zlepšit kvalitu prostředí v sídle. Z hlediska urbanistického se jedná o významné kosterní plochy sídelní zeleně v zástavbě domů a podél komunikací.

Cerhovice: Obnova zeleně

Během revitalizace a založení zeleně v městysu Cerhovice bude provedeno kácení nevhodných dřevin, dojde k výsadbě nových stromů a keřů a k založení trávníků. Cílem akce je především zvýšení biodiverzity a podpoření ekologické stability a založení a rozšíření ploch pro zadržení a využití srážkových vod.

Kardašova Řečice: Cyklostezka

Projekt usměrňuje návštěvníky v CHKO Třeboňsko, v bezprostředním okolí města. Byla vybudována naučná cyklostezka se dvěma okruhy – rodinným a okruhem pro zvídavé, které se částečně překrývají. Cyklostezka je doplněna o prvky ze dřeva - tabule, lavičky, stojany a herní prvky.

Albrechtice: Výstražný systém

V Albrechticích instalovali lokální výstražný a varovný systém a digitalizovali povodňový plán. V rámci projektu byla instalována vysílací ústředna, bezdrátové hlásiče, vodoměrná stanice a vodočetná lať, siréna a srážkoměrná stanice.

Lovosice: Obnova porostů v lesoparku

Předmětem tohoto projektu je posílení biodiverzity v souvislosti s odstraněním nebezpečných stromů v této frekventované a pro město Lovosice významné lokalitě. Projekt řeší pouze vegetační složku parku, původní kompozice zůstane zachována, bude jen doplněna o jednotlivé stromy.

Kojatice: Ovocná alej

Část staré polní cesty od rybníka k lesu s místním názvem Kojatická dubina byla lemována třešňovou alejí. V současné době v původní aleji většina stromů chybí a zbývající jsou ve špatném zdravotním stavu. Zlepšení životního prostředí je v projektu plánováno navržením obnovy této staré aleje.