Galerie projektů

prioritní osa:
specifický cíl:

Kámen: Zateplení úřadu

Obec nechala zateplit budovu úřadu. Podařilo se tak snížit tepelné ztráty objektu. To se povedlo díky zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem a zateplení podlahy na půdě.

Všechlapy: Osázení valu

Ve Všechlapech se rozhodli osázet val vhodnou vegetací. Tím se zvýšila druhová rozmanitost, a to nejen v oblasti stromů a keřů, ale také v doprovodné fauně, která je na takto vytvořený ekosystém navázána

Pravčice: Biocentrum

Cílem projektu je vytvoření stabilního, funkčního a druhově bohatého biocentra, které obohatí přírodu a krajinu ve svém okolí. Realizované biocentrum výrazně zvýší biodiverzitu v území, a to nejen svým druhovým složením, ale i vytvořením nového biotopu.

Třinec: Ekologizace železáren

Hlavním cílem projektu je snížení prachových emisí při vstupní manipulaci se struskou a při plnění vyrobeného kameniva a vytěžených kovových podílů do železničních vozů. Vybudovaly se dvě nové filtrační stanice pro odprášení výsypky strusky a zásobníků kameniva.

Kovanice: Zateplení úřadu

Obec nechala zateplit budovu obecního úřadu. Fasáda dostala kontaktní zateplovací systém, izolace přibyla na půdě i na střechách. Stavební firma rovněž vyměnila okna a dveře za nová.

Třeboň: Úprava zeleně na hřbitově

V Třeboni obnovují funkční stav veřejné zeleně na hřbitově sv. Alžběty a v jeho okolí. Jedná se o ošetření dřevin, revitalizační zásahy, doplnění stávající výsadby, nezbytné kácení a další práce. Zeleň na hřbitově a v jeho okolí volně naváže na další sídelní zeleň.

Březovice p. Bezdězem: Historická alej

Osm historických lipových alejí umístěných do hvězdice se dočkalo komplexní revitalizace. Podařilo se odvrátit nevratné poškození biotopu živočichů vázaných na toto prostředí. Rovněž byla podpořena provozní bezpečnost lokality na Valdštejnsku, která je hojně navštěvována.

Rudlice: Protipovodňová opatření

Obce Rudlice a Černín si nechaly instalovat lokální výstražný a varovný systém. Součástí projektu byla i digitalizace povodňových plánů pro obě obce. Díky tomu se zlepšila možnost správného posouzení povodňového nebezpečí a ochrana zdraví a majetku občanů.

Zdice: Komplexní revitalizace zeleně

Ve Zdicích revitalizují a zakládají zeleň v intravilánu města. Úpravy spočívají v kácení nevhodných dřevin, ve výsadbě nových stromů a v založení trávníků. Cílem akce je zvýšení biodiverzity, podpoření ekologické stability, založení a rozšíření ploch pro zadržení a využití srážkových vod.

Tovačov: Revitalizace historické aleje

Cílem revitalizace je uchování a zlepšení stavu zastoupených ekosystémů a zajištění vhodných podmínek pro trvalý výskyt typických i ohrožených druhů volně žijících druhů organismů. Dalším cílem je ošetření senescentních stromů.