Galerie projektů

prioritní osa:
specifický cíl:

Plesná: Zateplení domu pro seniory

Budova vykazovala velké tepelné ztráty způsobené špatnými tepelně izolačními vlastnostmi obálky. Město proto provedlo opatření přispívající ke snížení tepelných ztrát a tím přispívající k úspoře spotřeby energií.

ČHMÚ: Obnova systému Aladin

Cílem projektu je obnova výpočetního systému pro numerický předpovědní model Aladin, vytvoření adekvátních technických podmínek pro zkvalitnění meteorologických vstupů do chemického transportního modelu CAMx pro hodnocení a předpověď vývoje kvality ovzduší a implementace inovativních schémat za účelem zlepšení služby smogového a varovného regulačního systému v lidských sídlech.

Řisuty: Snížení emisí amoniaku

Cílem projektu bylo snížení emisí amoniaku do ovzduší vznikajících ze zemědělské činnosti – živočišné výroby. Byla pořízena aplikační cisterna, která zajistí snížení emisí amoniaku ve fázi polního hnojení tekutými statkovými hnojivy.

Záblatí: Kanalizace a ČOV

Odkanalizováním obou místních částí a výstavbou čistíren odpadních vod dojde ke zlepšení kvality povrchových i podzemních vod v daných lokalitách. Realizace projektu podpoří zvýšení životní úrovně obyvatel, především přinese snížení ekologické zátěže řešených území.

Brno – Starý Lískovec: Energetické úspora na radnici

Projekt se zabývá zlepšením energetických vlastností obálky budovy radnice Oderská 4 v městské části Brno – Starý Lískovec. Úpravy budou provedeny prostřednictvím zateplení střešního pláště a obvodového pláště a výměny výplní otvorů.

Petrůvka: Zateplení kulturního domu

V Petrůvce je předmětem projektu komplexní zateplení budovy objektu občanské vybavenosti, kulturního domu. Instalováno bude tepelné čerpadlo vzduch–voda, které nahradí dosavadní vytápění tuhými palivy a elektřinou.

Černčice: Zateplení úřadu

V Černčicích opraví a zateplí budovu obecního úřadu. Bude realizováno zateplení obvodového pláště budovy, zateplení stropu, podlahy a výměna otvorových výplní. Dále bude vyregulována otopná soustava a zaveden energetický management.

Čejkovice: Splašková kanalizace a ČOV

Navrhovaná stavba zajistí po své realizaci odvedení a čištění splaškových odpadních vod z obce Čejkovice. Realizací projektu se zlepší prostředí nejen v řešené obci, ale i v jejím okolí. Projekt počítá s výstavbou kanalizace a čistírny odpadních vod.

Vidče: Zateplení tělocvičny

V rámci projektu dojde k zateplení obvodového pláště, výměně nevyhovujících výplní otvorů, zateplení střešní konstrukce, zateplení nevytápěných prostor a realizaci slunolamu pro snížení energetické náročnosti budovy a zlepšení kvality vnitřního prostředí.

Hluk: Výměna zdroje tepla v MŠ

V mateřské škole v Hluku optimalizovali provoz kotelny. Byl nainstalován zdroj tepla využívající obnovitelný zdroj energie a rekonstruován stávající solární termický systém. To vedlo ke snížení emisí skleníkových plynů, snížení potřeby energie a celkových nákladů na provoz budovy.