Galerie projektů

prioritní osa:
specifický cíl:

Protivín: Obnova zeleně

Obsahem projektu je celková obnova zeleně v intravilánu místních částí. Konkrétně se jedná o obnovu funkčního stavu stávajících ploch a prvků veřejné zeleně: revitalizační zásahy, ošetření stromů, doplnění stávající výsadby.

Nová Role: Zateplení budovy

V Nové Roli byl zateplen objekt v majetku města, který slouží jako multifunkční budova. V rámci projektu došlo ke komplexnímu zateplení objektu včetně svislých obvodových konstrukcí. Vyměněny byly i části původních otvorových výplní.

Zdislavice: Digitální protipovodňový plán

Zdislavice nechaly vybudovat varovný a výstražný systému ochrany před povodněmi. Plán a systém zahrnují operativní krizové a provozní informace, přípravu a plánování, aktualizaci a koordinaci, funkční a moderní výstražný a varovný systém.

Tišnov: Sanace svahu

Ze skalního svahu nad cyklostezkou v Tišnově nepředvídatelně a nekontrolovatelně padaly kusy hornin. Dopadaly právě na trasu pro cyklisty a na železniční koleje. Sanace spočívala v odstranění veškerých nestabilních částí, lokálním ukotvení a instalaci ocelových sítí.

Havířov: Energetické úspory budovy MŠ

Cílem projektu bylo snížení energetické náročnosti objektu žadatele, snížení vypouštění emisí a zavedení energetického managementu. Dalším cílem bylo zlepšení estetického vzhledu budovy mateřské školy Přímá v Havířově.

Zlobice: Biokoridory

Cílem navržených úprav je vytvoření funkčních a ekologicky stabilních biokoridorů v intenzivně zemědělsky obhospodařované krajině, zvýšení retenční schopnosti území a s tím související ochrana půdy proti erozi či zvýšení druhové biodiverzity území. Celkem budou řešeny dvě lokality.

Sadská: Digitální protipovodňový plán

Projekt řešil pořízení digitálního povodňového plánu pro správní území žadatele. Jeho zpracování se dotýká jednotlivých dílčích povodí a řeší ohrožené obyvatele. Digitální povodňový plán je zpracován pro celé správní území.

Plánice: Kanalizace a ČOV

V Plánici nechali podchytit volná kanalizační výústí výstavbou nové kanalizace, ke které byli připojeni také další obyvatelé města. Nově postavená kanalizace vede do vybudované čistírny odpadních vod. Celkem se vybudovala síť o délce 3 548 metrů, ČOV má kapacitu 1200 EO.

Klimkovice: Zateplení domu pro seniory

Projekt obsahuje opatření vedoucí ke snížení vypouštěných emisí a snížení energetické náročnosti objektu domova pro seniory: zateplení fasády objektu, výměnu původních otvorových výplní, regulaci otopné soustavy a modernizaci kotelny spočívající ve výměně stávajících atmosférických plynových kotlů za nový kondenzační plynový kotel.

Chotýšany: Obnova zeleně

Různověká lipová alej lemující hlavní silnici procházející obcí byla prořezána, byly dosazeny lípy srdčité. Další výsadba a ošetření stromů bylo provedeno na dalších místech obce, součástí projektu byla i protierozní mez se zasakovacím pásem a odvodňovacím prvkem.