Doporučení pro zadavatele zakázek malého rozsahu či zakázek vyšší hodnoty

19. 06. 2020
V souvislosti s požadavky Evropské komise připravil Státní fond životního prostředí ČR souhrn důležitých informací pro žadatele a příjemce podpory z Operačního programu Životní prostředí k zadávání zakázek malého rozsahu či zakázek vyšší hodnoty.

V souladu s ust. čl. 2.6.3 aktuálně platných Pokynů pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014–2020 jsou zadavatelé zakázek malého rozsahu či zakázek vyšší hodnoty v uzavřené výzvě povinni vyzvat písemnou výzvou k podání nabídek nejméně 3 dodavatele. Zadavatel má dále vyzývat pouze takové dodavatele, o kterých má informace, že jsou způsobilí požadované plnění poskytnout, a současně nesmí vyzývat opakovaně stejný okruh dodavatelů, není-li to odůvodněno předmětem plnění zakázky či jinými zvláštními okolnostmi, případně zrušením předcházejícího výběrového řízení.

Z důvodu zvýšení transparentnosti a řádného finančního řízení doporučujeme zadavatelům, a to především  tzv. „dotovaným zadavatelům“, tj. zadavatelům, kterým je na předmětnou zakázku poskytnuta dotace vyšší než 50 % (zpravidla soukromé společnosti), aby při oslovování dodavatelů zvážili rozšíření okruhu vyzývaných dodavatelů nad rámec povinného minimálního počtu oslovovaných dodavatelů o subjekty se zadavatelem finančně nepropojenými a na něm nezávislými v případě, pokud takové dodavatele (míněno závislé, finančně propojené) výzvou oslovují.

Výše uvedené by zadavatelé měli vnímat jako doporučení. SFŽP ČR zadavateli neukládá omezování oslovovaných dodavatelů, ani automatické vylučování propojených osob se zadavatelem, avšak z důvodu zachování řádné hospodářské soutěže tento postup považuje za žádoucí a vhodný. Obdobně by měli zadavatelé postupovat i v případě veřejných zakázek realizovaných v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), a to pokud v rámci předmětného zadávacího řízení nějaké potencionální dodavatele oslovují k podání nabídky (např. v rámci zjednodušeného podlimitního řízení dle ust. § 53 zákona).