Povinnosti příjemce dotace ve vztahu k finanční udržitelnosti vodohospodářských projektů OPŽP 2014-2020

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 19. 10. 2020
Zařazení: Specifický cíl 1.1, Specifický cíl 1.2