Dokládání úhrad v souvislosti s ukončením financování roku 2019

27. 11. 2019
Upozorňujeme příjemce podpory, že konečný termín pro podání zprávy o realizaci a žádostí o platby je nejpozději do 2. 12. 2019.

Žádáme příjemce podpory s projekty financovanými systémem kombinovaných plateb o dokládání úhrad neproplacených faktur v co nejkratším možném termínu. V případě, že příjemce do žádosti o platbu zahrne neuhrazené nebo částečně uhrazené faktury, je povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od data poskytnutí podpory uhradit faktury (tj.  z dotace  OPŽP, případné půjčky SFŽP ČR a podíl vlastních zdrojů) a neprodleně doložit bankovními výpisy finančnímu manažerovi projektu. Konečný termín pro podání zprávy o realizaci a žádostí o platby je 2. prosince 2019.