Aktualizace nástroje Udržitelnost 2014+ na verzi 1.5

12. 02. 2019
SFŽP ČR zveřejňuje aktualizovanou verzi nástroje Udržitelnost 2014+ (Nástroj), v1.5, platnou ke dni 6. 2. 2019. Nástroj je platný pro projekty prioritní osy 1, specifický cíl 1.1 a 1.2.

Verze nástroje v1.5 obsahuje:

  • Aktualizaci verze nástroje na v1.5.
  • Prodloužení období pro vydání posledního kolaudačního souhlasu na projekt upraveno max. do r. 2025.
  • Změnu v povinnosti tvorby finančních prostředků na obnovu vodohospodářské infrastruktury promítnutá do výpočtu prostředků obnovy v tom smyslu, že v rámci položky pitná a/nebo odpadní voda je započten do min. zdrojů potřebných na obnovu dle podmínek OPŽP (ze současného součtu položek č. 4. Ostatní přímé náklady a případně č. 13. Zisk) kalkulační zisk uvedený v rámci Porovnání, řádek 15 „- z řádku 13 na rozvoj a obnovu infra majetku“ (Porovnání = Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a pro stočné na kalendářní rok podle cenových předpisů s dosaženou skutečností v daném kalendářním roce dle Př. č. 20 vyhl. MZe č. 428/2001 Sb. v platném znění) v případech, kdy je to relevantní (v závislosti na typu provozního modelu). Předchozí verze nástroje obsahovala výpočet min. prostředků obnovy dle OPŽP v součtu s položkou č. 13 Porovnání „Kalkulační zisk“.
  • Aktualizaci Makrodat – aktualizace roční míry inflace za rok 2017 a předpoklad 2018, aktualizace inflace cen stavebních prací v letech 2017 a předpoklad 2018.

Jelikož výše uvedené změny nevedou ke zpřísnění stávajících podmínek stanovených příjemci dotace, doporučujeme všem žadatelům, kteří již mají schválené předchozí verze nástroje Udržitelnost 2014+ ze strany SFŽP ČR, předložit na SFŽP ČR aktualizovanou verzi nástroje Udržitelnost 2014+, verze 1.5 (ovšem se stejnými vstupními daty jako v předchozí schválené verzi odsouhlasené příslušným projektovým manažerem), přičemž závazný výsledek bude pro žadatele aktualizován a bude muset být schválen ze strany projektového manažera SFŽP ČR, Odboru provozování vodohospodářské infrastruktury. Tuto aktualizaci doporučujeme provést všem žadatelům v dostatečném předstihu před uvedením projektu do trvalého provozu.

Nástroj Udržitelnost 2014+, verze 1.5 je zároveň platný pro všechny žadatele, kteří teprve předkládají podklady ke kontrole výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací.

V případě nejasností se obraťte na svého projektového manažera Odboru provozování vodohospodářské infrastruktury na SFŽP ČR nebo na emailovou adresu udrzitelnost.vhi@sfzp.cz.