Volejte ZDARMA
800 260 500
 

89. výzva

Stav výzvy: Probíhá příjem žádostí

Podání žádosti od: 15.06.2017

podání žádosti do: 31.01.2018

Celková alokace: 500 000 000 Kč

podat žádost správa žádostí

Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

Specifický cíl: 2.2 - Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek

Cílem je snížit koncentrace znečišťujících látek v ovzduší prostřednictvím omezení resuspenze a emisí znečišťujících látek ze stacionárních zdrojů.

Typy podporovaných projektů a aktivit

Úplný výčet typů projektů a aktivit není možné s ohledem na množství technických řešení a různorodost stacionárních zdrojů jednoznačně definovat; mezi podporované typy projektů patří například:

  1. Náhrada nebo rekonstrukce spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení emisí TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC.
  2. Náhrada nebo rekonstrukce ostatních stacionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení emisí TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC.
  3. -
  4. Pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC u spalovacích stacionárních zdrojů.
  5. Pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC u ostatních stacionárních zdrojů.
  6. -
  7. Pořízení technologií ke snižování emisí NH3 z chovů hospodářských zvířat.
  8. Omezování prašnosti z plošných zdrojů (dle povahy procesu např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení).
  9. Rozšiřování a rekonstrukce soustav centralizovaného zásobování tepelnou energií, včetně realizace nových soustav.