Volejte ZDARMA
800 260 500
 

80. výzva

Stav výzvy: Probíhá příjem žádostí

Podání žádosti od: 16.01.2017

podání žádosti do: 28.02.2019

Celková alokace: 210 800 000 Kč

podat žádost správa žádostí

Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

Specifický cíl: 1.1 - Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod

Výzva se vztahuje na individuální integrované projekty v rámci Integrovaných územních investic (ITI).

Cílem je dosažení dobrého stavu vod, který je popsán chemickým a ekologickým stavem či potenciálem.

Typy podporovaných projektů a aktivit

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory
Žadatelé
o dotaci se řídí Pravidly pro žadatele a příjemce podpory (dále jen PrŽaP). Pro žadatele o dotaci z této výzvy je pro část B PrŽaPu účinná verze 9. Tato verze PrŽaP platí i pro procesy týkající se kontroly formálních náležitostí a pro Přílohu č. 1 PrŽaP. A to i v případě, že dojde k aktualizaci PrŽaP. V ostatních případech se budou žadatelé řídit tou verzí PrŽaP, která bude právě aktuální (tj. poslední verze).