Volejte ZDARMA
800 260 500
 

68. výzva

Stav výzvy: Příjem žádostí ukončen

Podání žádosti od: 03.04.2017

podání žádosti do: 31.07.2017

Celková alokace: 600 000 000 Kč

Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Specifický cíl: 3.1 - Prevence vzniku odpadů

Mezi hlavní cíle patří snížit množství odpadů z výroby, příprava výrobků na konci životnosti pro opětovné použití a podpora zavádění tzv. systému door-to-door.

Typy podporovaných projektů a aktivit

Podporované aktivity:

Příklady podporovaných projektů:

V rámci podporované aktivity 3.1.2 bude možno podporovat projekty zaměřené na:

Změna výrobní technologie musí přinést redukci vzniku průmyslového odpadu, nikoliv změnu nakládání s odpadem (např. z odstranění na využití).

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory
Žadatelé
o dotaci se řídí Pravidly pro žadatele a příjemce podpory (dále jen PrŽaP). Pro žadatele o dotaci z této výzvy je pro část B PrŽaPu účinná verze 11. Tato verze PrŽaP platí i pro procesy týkající se kontroly formálních náležitostí a pro Přílohu č. 1 PrŽaP. A to i v případě, že dojde k aktualizaci PrŽaP. V ostatních případech se budou žadatelé řídit tou verzí PrŽaP, která bude právě aktuální (tj. poslední verze).