Volejte ZDARMA
800 260 500
 

60. výzva

Stav výzvy: Příjem žádostí ukončen

Podání žádosti od: 15.06.2017

podání žádosti do: 15.09.2017

Celková alokace: 300 000 000 Kč

Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Specifický cíl: 4.4 - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Cílem je posílit biodiverzitu a ekosystémové funkce znehodnocených ekosystémů v sídlech, resp. jejich ekologickou stabilitu.

Popis podporovaných aktivit:

Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

Detailní popis podporovaných aktivit je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014–2020.

V rámci specifického cíle 4.4 budou podporována pouze opatření zaměřená na obnovní management, nikoliv management udržovací.

Nelze opětovně financovat projekty, které již byly podpořeny v rámci OPŽP 20072013 a žadatel se zavázal v době udržitelnosti k plnění cílů podpory.

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory
Žadatelé
o
dotaci
se
řídí Pravidly pro žadatele a příjemce podpory (dále jen PrŽaP). Pro žadatele o dotaci z této výzvy je pro část B PrŽaPu účinná verze 12.
Tato
verze
PrŽaP
platí
i
pro
procesy týkající se kontroly formálních náležitostí a pro Přílohu č. 1 PrŽaP. A to i v případě, že dojde k aktualizaci PrŽaP. V ostatních případech se budou žadatelé řídit tou verzí PrŽaP, která bude právě aktuální (tj. poslední verze).