Volejte ZDARMA
800 260 500
 

58. výzva

Stav výzvy: Příjem žádostí ukončen

Podání žádosti od: 15.06.2017

podání žádosti do: 15.09.2017

Celková alokace: 120 000 000 Kč

Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Specifický cíl: 4.2 - Posílit biodiverzitu

Cílem je zastavení úbytku biologické rozmanitosti a degradace ekosystémových služeb.

Popis podporovaných aktivit:

Aktivita 4.2.1: Péče o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném prostředí) a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů
Aktivita 4.2.2: Péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba
Opatření v rámci aktivit 4.2.1 a 4.2.2 mají ve většině případů z hlediska realizace obdobný charakter (liší se zacílením opatření), a typy podporovaných opatření jsou proto uvedeny společně.

Podporovaná opatření:

Aktivita 4.2.3: Prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů (včetně jejich sledování, hodnocení rizik a tvorby metodických a koncepčních podkladů a nástrojů)

Podporovaná opatření:


Aktivita 4.2.4: Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku (s výjimkou opatření proti rybožravým predátorům podporovaným v rámci akvakultury prostřednictvím OP Rybářství)

Podporovaná opatření:

V rámci aktivity 4.2.4 Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů jsou pro opatření proti rybožravým predátorům vyloučeny podnikatelské subjekty podnikající v odvětví akvakultury nebo vstupující do oblasti akvakultury.

Detailní popis podporovaných aktivit je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014–2020.
V rámci specifického cíle 4.2 budou podporována pouze opatření zaměřená na obnovní management, nikoliv management udržovací.
V rámci specifického cíle 4.2 není možné podpořit výstavbu malé vodní nádrže. Obnovu malých vodních nádrží (odbahnění, opravu hráze) lze podpořit pouze v případě, kdy se opatření realizuje ve prospěch populace předmětu ochrany přírodní rezervace (PR) nebo přírodní památky (PP).

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory
Žadatelé
o
dotaci
se
řídí Pravidly pro žadatele a příjemce podpory (dále jen PrŽaP). Pro žadatele o dotaci z této výzvy je pro část B PrŽaPu účinná verze 12.
Tato
verze
PrŽaP
platí
i
pro
procesy týkající se kontroly formálních náležitostí a pro Přílohu č. 1 PrŽaP. A to i v případě, že dojde k aktualizaci PrŽaP. V ostatních případech se budou žadatelé řídit tou verzí PrŽaP, která bude právě aktuální (tj. poslední verze).