Volejte ZDARMA
800 260 500
 

54. výzva

Stav výzvy: Příjem žádostí ukončen

Podání žádosti od: 01.02.2017

podání žádosti do: 31.03.2017

Celková alokace: 80 000 000 Kč

Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Specifický cíl: 4.2 - Posílit biodiverzitu

V rámci specifického cíle bude možno podporovat:

Aktivita 4.2.1: Péče o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném prostředí) a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů
Aktivita 4.2.2: Péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba

Podporovaná opatření pro 4.2.1 a 4.2.2:

Aktivita 4.2.3: Prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů (včetně jejich sledování, hodnocení rizik a tvorby metodických a koncepčních podkladů a nástrojů)

Podporovaná opatření:

Aktivita 4.2.4: Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku (s výjimkou opatření proti rybožravým predátorům podporovaným v rámci akvakultury prostřednictvím OP Rybářství)


Podporovaná opatření:

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory
Žadatelé
o
dotaci
se
řídí Pravidly pro žadatele a příjemce podpory (dále jen PrŽaP). Pro žadatele o dotaci z této výzvy je pro část B PrŽaPu účinná verze 9.
Tato
verze
PrŽaP
platí
i
pro procesy týkající se kontroly formálních náležitostí a pro Přílohu č. 1 PrŽaP. A to i v případě, že dojde k aktualizaci PrŽaP. V ostatních případech se budou žadatelé řídit tou verzí PrŽaP, která bude právě aktuální (tj. poslední verze).