Volejte ZDARMA
800 260 500
 

Územní dimenze

V Operačním programu Životní prostředí 2014-2020 (OPŽP 2014-2020) jsou využity následující integrované nástroje územní dimenze: integrované územní investice (ITI) a komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). Základní principy pro konkrétní integrované nástroje uplatňované v rámci OPŽP 2014-2020 jsou definovány ve Strategii regionálního rozvoje ČR 2014-2020 (Usnesení Vlády ČR č. 344/2013) (SRR ČR) a v Dohodě o partnerství. Bližší vymezení dále specifikuje Národní dokument k územní dimenzi ČR a Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020 (MPIN). Integrované nástroje se realizují prostřednictvím integrovaných strategií a projekty schválené k realizaci v rámci integrovaných strategií musí respektovat podmínky stanovené v dokumentaci OPŽP 2014-2020. Koordinace mezi OPŽP 2014-2020 a ostatními programy probíhá na národní úrovni prostřednictvím Národní stálé konference. Podrobnosti stanovuje Národní dokument k územní dimenzi a dále statut a jednací řád Národní stálé konference.

Integrované územní investice budou v souladu s čl. 36 Obecného nařízení a na základě jejich vymezení ve Strategii regionálního rozvoje ČR 2014-2020 realizovány v největších metropolitních oblastech celostátního významu.

Nástroj CLLD je realizován prostřednictvím spolupráce s místními akčními skupinami (MAS), které budou zajišťovat aktivity dle č. 34 Obecného nařízení a úkoly nositele integrované strategie. Přehled místních akčních skupin způsobilých pro realizaci nástroje CLLD v OPŽP je uveden v Seznamu MAS v OPŽP.

Nositelé integrovaných strategií se při přípravě projektových záměrů řídí Pravidly pro žadatele a příjemce z OPŽP v aktuálním znění, které jsou závazným dokumentem.

Pro místní akční skupiny připravila Agentura ochrany přírody a krajiny Příručku pro provádění nástroje CLLD, která je však pouze orientačním vodítkem a není závazným dokumentem.

Výzvy pro integrované nástroje CLLD i ITI budou vyhlašovány v roce 2017.

Předběžný harmonogram výzev pro integrované nástroje v roce 2017