Volejte ZDARMA
800 260 500
 

Úspěšné projekty

Díky Operačnímu programu Životní prostředí 2014-2020 se daří realizovat celá řada prospěšných projektů, které mají zásadní dopad na život lidí ve městech a obcích a celkově na životní prostředí. Podívejte se, kde všude evropské fondy již pomohly.

Prioritní osa 1
Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

Protipovodňová opatření obce Vřesina

Protipovodňová opatření městského obvodu Polanka nad Odrou

Kanalizace a ČOV Křenovice

Plánice – kanalizace a ČOV

Protipovodňová opatření obce Rokytnice

Sanace skalních stěn – ul. U Obří hlavy ve Znojmě

Vybudování nového informačního systému protipovodňové ochrany obce Dolany

Zpracování digitálního povodňového plánu pro město Mnichovice, vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Mnichovice

Trnová: Protipovodňová opatření

Pustiměř – čistírna odpadních vod

Rekonstrukce ČOV Vlkonice

Splašková kanalizace Dolany

Rozšíření vodovodu Hošťálková – Selcoch

Malý Bor – kanalizace a ČOV

Splašková kanalizace Jestřebí

Miroslav – odkanalizování ul. Údolní

Sanace a stabilizace svahových nestabilit ve městě Smržovka


Prioritní osa 2
Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

Komplexní odprášení nakládacího místa nakládacího zásobníku nákladového nádraží Úpravny uhlí Ledvice

Snížení emisí TZL z kotelny K2 (MDF)


Prioritní osa 3
Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Čistý Radotín

Nakládání s odpadem ve městě Pohořelice


Prioritní osa 4

Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Parkové úpravy sídlišť Šalamouna a Fifejdy II 2015

Obnova zeleně v obci Laškov – 2. etapa

Retenční nádrž Břežany

Realizace prvků ÚSES na k. ú. Pravčice

Regenerace zeleně v obci Stonava

Revitalizace zeleně v obci Louka - 2. etapa

Regenerace městského parku v Jemnici

Obnova zeleně v obci Veletiny

Kunovice: Obnova alejí

Semín: Vytvoření čtyř tůní

Hrušovany u Brna: Travnatý pás se zelení

Revitalizace zeleně v obci Kamenné Zboží

Výsadba zeleně v Hrušovanech nad Jevišovkou

My zasadíme, vy sklidíte

Kralovice – parková zeleň u kostela sv. Petra a Pavla

Park Zoologická – I. etapa

Hrazení drenážních příkopů k obnově biotopu rašeliniště PR Nová louka

Chrást: Rybí přechod


Prioritní osa 5
Energetické úspory

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy ve Velešíně

Zateplení požární zbrojnice Morkovice

Energetická opatření Městského domu v Přerově

Energetické úspory na objektu MŠ v obci Přepychy

Zateplení ZŠ Tetčice

Stavební úpravy čp. 137 ve Štramberku – etapa 1 – snížení energetické náročnosti budovy