Volejte ZDARMA
800 260 500
 

Obecné pokyny

Pro správné podání žádosti je důležité, aby se žadatel seznámil s podporovanými projekty a aktivitami v rámci jednotlivých prioritních os a specifických cílů a zároveň i veškerými podmínkami programu a výzvy, aby nedošlo k přehlédnutí některé z podmínek a z toho vyplývajícího zjištění, že není možné finanční podporu získat. Doporučujeme seznámit se s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014–2020 a dalšími dokumenty, které budou na těchto stránkách zveřejňovány.


Žadatel se při přípravě žádosti musí řídit těmito závaznými dokumenty:

- Operační program Životní prostředí 2014-2020 (tzv. programový dokument),

- Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014–2020 s přílohami,

- Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014–2020 (příloha Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014–2020)

- Výzva k předkládání žádostí a specifické pokyny, přílohy vztahující se k dané výzvě.

Všechny uvedené dokumenty jsou v aktuálním znění k dispozici v sekci Dokumenty.

Stručné představení jednotlivých dokumentů:

 • Programový dokument OPŽP 2014-2020 definuje obecný rámec pro poskytování podpory se zaměřením na zlepšení stavu jednotlivých složek životního prostředí. Jeho znění schvaluje Evropská komise.
 • Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014–2020 představují základní dokument, který obsahuje veškerá pravidla a pokyny pro potenciální žadatele i pro příjemce podpory týkající se možnosti předložení žádosti, přehledu typů podporovaných aktivit, přehled povinných příloh žádosti, podmínek přijatelnosti projektů, výše podpory včetně specifik režimů veřejné podpory, procesu výběru projektů, jejich financování, kontrol, monitorovánía dalších souvisejících procesů administrace v rámci OPŽP. Podmínky pro zadávací a výběrová řízení jsou uvedeny ve zvláštním dokumentu, který je přílohou těchto Pravidel.
 • Obecné podmínky pro podání žádosti

Pro úspěšné podání, resp. přijetí žádosti musí být splněny následující podmínky:

 • Projekt je v souladu s Výzvou pro podávání žádostí, dle které je žádost podávána.
 • Žadatel splňuje kritéria oprávněného žadatele
 • Výdaje, na jejichž úhradu je požadována podpora, splňují obecná a specifická kritéria způsobilých výdajů.
 • Splnění limitu min./max způsobilých výdajů dle jednotlivých specifických cílů.
 • Projekt musí mít pozitivní vliv na životní prostředí.
 • Projekt musí být v souladu se všemi právními předpisy ČR a EU a horizontálními prioritami EU.
 • Projekt musí splňovat věcné náplně definovaných aktivit dle jednotlivých specifických cílů.
 • Žadatel není (nebude) v rámci stejného projektu současně příjemcem podpory z ostatních operačních programů, iniciativ Evropských společenství, ani z národních programů SFŽP ČR.
 • Žadatel nemá dluhy (nedoplatky) vůči orgánům veřejné správy.
 • Místo realizace akce územně odpovídá zaměření poskytování prostředků zEFRR, resp. FS a dále zacílení konkrétní výzvy pro podávání žádostí o podporu.
 • Žádost je podána výhradně elektronicky prostřednictvím informačního systému KP14+ (https://mseu.mssf.cz), a to včetně všech požadovaných příloh žádosti. Žádost je podána v termínu příjmu žádostí, který je uveden v konkrétní výzvě.
 • Projekt nebyl fyzicky proveden a dokončen před podáním žádosti o podporu.

Formální nedostatky by neměly být důvodem k nepřijetí žádosti. Fond vyzve žadatele k jejich odstranění. Doporučujeme proto žádosti podávat včas, aby Fond měl dostatek času vyzvat žadatele k odstranění případných formálních nedostatků.

Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu naleznete v Uživatelské příručce ISKP14+. Státní fond životního prostředí ČR zároveň připravil stručný souhrn tipů a rad, jak ještě snadněji zvládnout vypracování a podání žádosti o podporu v OPŽP – Tipy k IS KP14+ a Uživatelskou příručku pro zpracování CBA.