Volejte ZDARMA
800 260 500
 

O programu

Generování potřebných zdrojů na obnovu vodohospodářské infrastruktury z ceny pro vodné a stočné

28.2.2017

V souvislosti s poskytováním podpory z OPŽP 2014 – 2020 a s tím souvisejícím naplněním podmínek udržitelnosti vodohospodářských projektů si dovoluje poskytovatel podpory upozornit žadatele na následující.

Předkládané projekty (specifický cíl 1.1 a 1.2) musí naplnit metodiku udržitelnosti dle podmínek OPŽP 2014-2020, tzn. žadatel musí vyplnit nástroj Udržitelnosti 2014+ (nástroj), který stanoví min. výši zdrojů na obnovu vodohospodářské infrastruktury (VHI). Takto určenou výši zdrojů je žadatel povinen vygenerovat v průběhu prvních 10 let udržitelnosti od prvního dne následujícího roku po vydání posledního kolaudačního souhlasu k projektu. Pro žadatele je závazný výstup z nástroje Udržitelnost 2014+ tak, že výsledná hodnota zdrojů na obnovu VHI, dle výsledku nástroje, musí odpovídat hodnotě zdrojů zadaných do listu Návrh PFO, kterým se žadatel zavazuje k naplnění podmínek udržitelnosti dle OPŽP 2014 – 2020.

Při posuzování předkládaných projektů je ze strany žadatelů zřejmá čím dál větší tendence dotování ceny pro vodné a stočné z obecních rozpočtů, přičemž takové dotování ceny, a tedy zdrojů na obnovu VHI, není trendem, kterým by se mělo vytváření prostředků na obnovu VHI dlouhodobě ubírat.

Prostředky na obnovu VHI , které je třeba promítnout do ceny pro vodné a stočné, souvisí s tvorbou a kvalitou zpracování Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací (dle př. č. 18 vyhl. MZe č. 428/2001 Sb.), přičemž návrh PFO je právě výstupem z nástroje Udržitelnost 2014+ jako závazný požadavek pro naplnění podmínek udržitelnosti vodohospodářských projektů pro období OPŽP 2014 – 2020 (ovšem se současným zachováním podmínek tzv. sociální únosnost ceny pro vodné a stočné dle podmínek OPŽP 2014 – 2020). V PFO jsou vymezeny potřebné finanční prostředky, které se promítají do kalkulací cen pro vodné a stočné, přičemž smyslem PFO je vytvářet v průběhu životnosti daného majetku finanční rezervu na jeho obnovu tak, aby byla zajištěna její udržitelnost. I přesto je třeba zdůraznit, že tvorba prostředků na obnovu VHI může probíhat v takovém režimu, že nezpůsobí skokové navýšení ceny pro vodné a pro stočné (což se týká především menších provozních celků).

S ohledem na výše uvedené upozorňuje poskytovatel podpory na to, že zdroje na obnovu VHI u vodohospodářských projektů dotovaných z OPŽP 2014 – 2020 musí být ze strany žadatelů, resp. vlastníků VHI zajišťovány primárně z výnosů vodného a stočného, což znamená, že pro vodohospodářské projekty OPŽP 2014 – 2020 není povoleno, aby docházelo k dotování ceny pro vodné a stočné z obecních rozpočtů. Dotování zdrojů na obnovu VHI z jiných zdrojů než z ceny pro vodné a stočné je povoleno pouze v ojedinělých případech (např. Svazky obcí).