Volejte ZDARMA
800 260 500
 

O programu

Operační program Životní prostředí 2014–2020 navazuje na Operační program Životní prostředí 2007–2013. Pro žadatele má v následujících letech přichystáno téměř 2,506 miliardy eur. Řídicím orgánem je Ministerstvo životního prostředí (MŽP), zprostředkujícími subjekty jsou Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP ČR) pro všechny prioritní osy s výjimkou prioritní osy 4 a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) pro příjem a hodnocení žádostí v prioritní ose 4.

Oproti minulému programovému období došlo ke snížení počtu podporovaných aktivit v rámci tzv. prioritních os. V období 2014–2020 můžete získat podporu z OPŽP v některé z následujících oblastí:

  1. zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní,
  2. zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech,
  3. odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika,
  4. ochrana a péče o přírodu a krajinu,
  5. energetické úspory.

Změn doznalo i názvosloví. Důvodem je sjednocení terminologie v rámci všech operačních programů schválených pro období 2014–2020. Z oblastí podpory se tak staly specifické cíle.


Hlavní alokace finančních prostředků – příspěvek EU

OPŽP 2014-2020

Váhy

Alokace OPŽP 2014-2020

PRIORITNÍ OSA 1- FS

29%

717 804 166 €

Specifický cíl 1.1.

50%

358 315 892 €

Specifický cíl 1.2.

15%

107 931 973 €

Specifický cíl 1.3.

25%

179 601 652 €

Specifický cíl 1.4.

10%

71 954 649 €

PRIORITNÍ OSA 2 - FS

18%

459 186 461 €

Specifický cíl 2.1.

69%

318 505 312 €

Specifický cíl 2.2.

27%

123 694 199 €

Specifický cíl 2.3.

4%

16 986 950 €

PRIORITNÍ OSA 3 – FS, EFRR

17%

429 398 462 €

PRIORITNÍ OSA 3 - FS

95%

407 694 848 €

Specifický cíl 3.1.

13%

57 077 279 €

Specifický cíl 3.2.

54%

230 347 589 €

Specifický cíl 3.3.

3%

12 230 845 €

Specifický cíl 3.4.

25%

108 039 135 €

PRIORITNÍ OSA 3 - EFRR

5%

21 703 614 €

Specifický cíl 3.5.

5%

21 703 614 €

PRIORITNÍ OSA 4 - EFRR

13%

330 630 965 €

Specifický cíl 4.1.

30%

99 189 290 €

Specifický cíl 4.2.

7%

22 723 097 €

Specifický cíl 4.3.

43%

142 592 386 €

Specifický cíl 4.4.

20%

66 126 193 €

PRIORITNÍ OSA 5 – FS, EFRR

20%

495 636 080 €

PRIORITNÍ OSA 5 - FS

96%

476 836 080 €

Specifický cíl 5.1.

96%

476 836 080 €

PRIORITNÍ OSA 5 - EFRR

4%

18 800 000 €

Specifický cíl 5.2.

4%

18 800 000 €

PRIORITNÍ OSA 6 - FS

3%

73 824 600 €

Specifický cíl 6.1.

98%

72 159 588 €

Specifický cíl 6.2.

2%

1 665 012 €

CELKEM

100%

2 506 480 734 €