Volejte ZDARMA
800 260 500
 

O programu

Operační program Životní prostředí 2014–2020 navazuje na Operační program Životní prostředí 2007–2013. Pro žadatele má v následujících letech přichystáno téměř 2,637 miliardy eur. Řídicím orgánem je Ministerstvo životního prostředí (MŽP), zprostředkujícími subjekty jsou Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP ČR) pro všechny prioritní osy s výjimkou prioritní osy 4 a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) pro příjem a hodnocení žádostí v prioritní ose 4.

Oproti minulému programovému období došlo ke snížení počtu podporovaných aktivit v rámci tzv. prioritních os. V období 2014–2020 můžete získat podporu z OPŽP v některé z následujících oblastí:

  1. zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní,
  2. zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech,
  3. odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika,
  4. ochrana a péče o přírodu a krajinu,
  5. energetické úspory.

Změn doznalo i názvosloví. Důvodem je sjednocení terminologie v rámci všech operačních programů schválených pro období 2014–2020. Z oblastí podpory se tak staly specifické cíle.


Alokace finančních prostředků


OPŽP 2014-2020 Váhy Alokace OPŽP 2014-2020
CELKEM 100,0% 2 636 592 864 €
PRIORITNÍ OSA 1- FS 29,16% 768 767 183 €
Specifický cíl 1.1. 45,00%
345 945 233 €
Specifický cíl 1.2. 15,00% 115 315 077 €
Specifický cíl 1.3. 30,00% 230 630 155 €
Specifický cíl 1.4 10,00% 76 876 718 €
PRIORITNÍ OSA 2 - FS 17,21% 453 819 065 €
Specifický cíl 2.1. 75,00% 340 364 299 €
Specifický cíl 2.2. 21,00% 95 302 004 €
Specifický cíl 2.3. 4,00% 18 152 763 €
PRIORITNÍ OSA 3 – FS, EFRR 17,40% 458 819 995 €
PRIORITNÍ OSA 3 - FS 16,53% 435 731 044 €
Specifický cíl 3.1. 13,30% 61 002 346 €
Specifický cíl 3.2. 53,66% 246 188 040 €
Specifický cíl 3.3. 2,85% 13 071 931 €
Specifický cíl 3.4. 25,17% 115 468 727 €
PRIORITNÍ OSA 3 - EFRR 0,88% 23 088 951 €
Specifický cíl 3.5. 5,03% 23 088 951 €
PRIORITNÍ OSA 4 - EFRR 13,34% 351 735 069 €
Specifický cíl 4.1. 30,00% 105 520 521 €
Specifický cíl 4.2. 6,87% 24 173 507 €
Specifický cíl 4.3. 43,13% 151 694 028 €
Specifický cíl 4.4. 20,00% 70 347 014 €
PRIORITNÍ OSA 5 – FS, EFRR 20,09% 529 626 952 €
PRIORITNÍ OSA 5 - FS 19,33% 509 626 952 €
Specifický cíl 5.1. 96,22% 509 626 952 €
PRIORITNÍ OSA 5 - EFRR 0,76% 20 000 000 €
Specifický cíl 5.2. 3,78% 20 000 000 €
PRIORITNÍ OSA 6 - FS 2,80% 73 824 600 €