Volejte ZDARMA
800 260 500
 

O programu

Operační program Životní prostředí 2014–2020 navazuje na Operační program Životní prostředí 2007–2013. Pro žadatele má v následujících letech přichystáno téměř 2,506 miliardy eur. Řídicím orgánem je Ministerstvo životního prostředí (MŽP), zprostředkujícími subjekty jsou Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP ČR) pro všechny prioritní osy s výjimkou prioritní osy 4 a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) pro příjem a hodnocení žádostí v prioritní ose 4.

Oproti minulému programovému období došlo ke snížení počtu podporovaných aktivit v rámci tzv. prioritních os. V období 2014–2020 můžete získat podporu z OPŽP v některé z následujících oblastí:

  1. zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní,
  2. zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech,
  3. odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika,
  4. ochrana a péče o přírodu a krajinu,
  5. energetické úspory.

Změn doznalo i názvosloví. Důvodem je sjednocení terminologie v rámci všech operačních programů schválených pro období 2014–2020. Z oblastí podpory se tak staly specifické cíle.


Alokace finančních prostředků


OPŽP 2014-2020

Váhy

Alokace OPŽP 2014-2020

PRIORITNÍ OSA 1- FS

28,64%

717 804 166,00 €

Specifický cíl 1.1.

45,00%

323 011 874,70 €

Specifický cíl 1.2.

15,00%

107 670 624,90 €

Specifický cíl 1.3.

30,00%

215 341 249,80 €

Specifický cíl 1.4

10,00%

71 780 416,60 €

PRIORITNÍ OSA 2 - FS

18,32%

459 186 461,00 €

Specifický cíl 2.1.

75,00%

344 389 845,75 €

Specifický cíl 2.2.

21,00%

96 429 156,81 €

Specifický cíl 2.3.

4,00%

18 367 458,44 €

PRIORITNÍ OSA 3 – FS, EFRR

17,13%

429 398 462,00 €

PRIORITNÍ OSA 3 - FS

16,27%

407 694 848,00 €

Specifický cíl 3.1.

13,30%

54 223 414,78 €

Specifický cíl 3.2.

53,70%

218 932 133,38 €

Specifický cíl 3.3.

2,80%

11 415 455,74 €

Specifický cíl 3.4.

25,15%

102 517 222,52 €

PRIORITNÍ OSA 3 - EFRR

0,87%

21 703 614,00 €

Specifický cíl 3.5.

5,05%

21 703 614,00 €

PRIORITNÍ OSA 4 - EFRR

13,19%

330 630 965,00 €

Specifický cíl 4.1.

30,00%

99 189 289,50 €

Specifický cíl 4.2.

6,90%

22 813 536,59 €

Specifický cíl 4.3.

43,10%

142 501 945,92 €

Specifický cíl 4.4.

20,00%

66 126 193,00 €

PRIORITNÍ OSA 5 – FS, EFRR

19,77%

495 636 080,00 €

PRIORITNÍ OSA 5 - FS

19,02%

476 836 080,00 €

Specifický cíl 5.1.

96,21%

476 836 080,00 €

PRIORITNÍ OSA 5 - EFRR

0,75%

18 800 000,00 €

Specifický cíl 5.2.

3,79%

18 800 000,00 €

PRIORITNÍ OSA 6 - FS

2,95%

73 824 600,00 €

CELKEM

100,00%

2 506 480 734,00 €