Volejte ZDARMA
800 260 500
 

Monitorovací výbor

Řídicím orgánem Operačního programu Životní prostředí je Ministerstvo životního prostředí. Zprostředkujícími subjekty jsou Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP ČR) a v případě prioritní osy čtyři také Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR).

Dohled nad programem vykonává Monitorovací výbor, který průběžně monitoruje program s cílem posuzování jeho provádění a pokroku směrem k dosažení cílů programu, zohledňuje finanční údaje, společné ukazatele a ukazatele specifické pro OPŽP 2014-2020. Monitorovací výbor se skládá ze zástupců řídicího orgánu a zprostředkujících subjektů a zástupců partnerů (ministerstva, kraje, obce, nestátní neziskové organizace, profesní organizace apod.). Každý člen Monitorovacího výboru má hlasovací právo. Evropská komise se účastní činnosti Monitorovacího výboru jako poradce.

Členové Monitorovacího výboru - k 23. 5. 2018

Základní dokumenty:

Statut - k 11. 5. 2017
Jednací řád - k 4. 1. 2016

Zasedání Monitorovacího výboru: