Uložit
Propočet vylučovacího ekonomického kritéria pro

Podnikatelské subjekty a státní podniky

Dle přílohy 5 Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 - 2020

Číslo žádosti o podporu
Žadatel
Název projektu

Ukazatel C - záporné vlastní jmění

Výše vlastního jmění k rozvahovému dni za poslední uzavřené účetní období
Vylučovací hodnota: záporné vlastní jmění
Vzhledem k naplnění vylučovacího ekonomického kritéria v ukazateli C nelze podat Žádost o podporu z OPŽP

Ukazatel D - ukazatel aktuálních disponibilních zdrojů

Hospodářský výsledek za poslední uzavřené účetní období
Odpisy za poslední uzavřené účetní období
Počet let realizace předmětného projektu
Jiné finanční prostředky k zajištění spolufinancování předmětného projektu a projektů dalších3
Celkové výdaje na předmětný projekt za všechny roky realizace projektu1
Celkové výdaje na všechny další projekty, které budou realizovány v letech realizace předmětného projektu2
Součet splátek všech dlouhodobých úvěrů, půjček a návratných finančních výpomocí za všechny roky realizace předmětného projektu
Výsledek
Vylučovací hodnota: méně než 0
Vzhledem k naplnění vylučovacího ekonomického kritéria v ukazateli D nelze podat Žádost o podporu z OPŽP

Ukazatel E - ukazatel zadluženosti - sledován k rozvahovému dni za dvě poslední po sobě jdoucí uzavřená účetní období

Cizí zdroje - poslední uzavřené účetní období
Aktiva - poslední uzavřené účetní období
Výsledek - poslední uzavřené účetní období
Vylučovací hodnota: více než 80%
Cizí zdroje - předposlední uzavřené účetní období
Aktiva - předposlední uzavřené účetní období
Výsledek - předposlední uzavřené účetní období
Vylučovací hodnota: více než 80%

Ukazatel F - ukazatel likvidity - sledován k rozvahovému dni za dvě poslední po sobě jdoucí uzavřená účetní období

Oběžná aktiva - poslední uzavřené účetní období
Krátkodobé závazky - poslední uzavřené účetní období 4
Výsledek - poslední uzavřené účetní období
Vylučovací hodnota: méně než 1
Oběžná aktiva - předposlední uzavřené účetní období
Krátkodobé závazky - předposlední uzavřené účetní období 4
Výsledek - předposlední uzavřené účetní období
Vylučovací hodnota: méně než 1
Souhrnný výsledek
Vzhledem k naplnění vylučovacího ekonomického kritéria v ukazateli E a F není možné podat Žádost o podporu z OPŽP
Vzhledem k naplnění vylučovacího ekonomického kritéria v daných ukazatelích není možné podat Žádost o podporu z OPŽP
Vzhledem k nenaplnění vylučovacího ekonomického kritéria v daných ukazatelích je možné podat Žádost o podporu z OPŽP

razítko a podpis žadatele

1 Jedná se o celkové nezpůsobilé a způsobilé výdaje projektu. Pokud nelze u projektu uplatnit nárok na odpočet DPH u FÚ, bude uvedena částka včetně DPH. Pokud lze uplatnit nárok u FÚ, bude uvedena částka bez DPH.

2 Jedná se o celkové způsobilé i nezpůsobilé výdaje na všechny další projekty, které budou realizovány v letech realizace předmětného projektu vč. DPH, pokud nelze u projektu uplatnit nárok na odpočet DPH u FÚ; pokud lze uplatnit nárok u FÚ, bude uvedena částka bez DPH. Dalšími projekty se rozumí projekty v OPŽP podané ve stejné výzvě jako předmětný projekt nebo schválené výběrovou komisí k financování v předešlých výzvách, schválené projekty v rámci Národních programů SFŽP a dále jakékoli jiné schválené projekty (spolu)financované z prostředků žadatele v letech realizace předmětného projektu.

3 Jedná se o finanční zdroje, které bude mít žadatel k dispozici v letech realizace předmětného projektu a budou použitelné pro financování předmětného projektu a všech ostatních projektů realizovaných v letech realizace předmětného projektu, např.: aktuální zůstatek prostředků na účtech připravený a použitelný k financování projektů realizovaných v době realizace předmětného projektu, výše plánovaných úvěrů, půjček, dotací nebo jiných nenávratných fin. výpomocí na projekty (včetně dotací z OPŽP a jiných dotačních programů), podílové listy, plánovaný prodej majetku.

4 Je-li žadatel bez krátkodobých závazků, vyplňuje tento údaj do políčka jako 1 nikoliv jako 0.