Uložit
Propočet vylučovacího ekonomického kritéria pro

Svazky obcí, měst a krajů

Projekt je realizovaný za přímé finanční spoluúčasti členů svazku.

Pokud je předmětný projekt realizován za finanční spoluúčasti členů svazku, je kritérium naplněno tehdy, pokud je naplněno u jakéhokoli člena svazku podílejícího se na realizaci a spolufinancování projektu. Formulář je předkládán za každého člena svazku podílejícího se na spolufinancování projektu a případně i za daný svazek, pokud se na spolufinancování podílí.

Dle přílohy 5 Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 - 2020

Číslo žádosti o podporu
Žadatel
Název projektu
Člen svazku/svazek1

Ukazatel A - ukazatel finančního zatížení - vyplňuje spolufinancující člen svazku (nevyplňuje ukazatel B)

Celkové výdaje člena svazku na předmětný projekt za všechny roky realizace projektu2
Celkové výdaje člena svazku na všechny další projekty, které budou realizovány v letech realizace předmětného projektu3
Součet splátek všech dlouhodobých úvěrů, půjček a návratných finančních výpomocí člena svazku za všechny roky realizace předmětného projektu
Daňové příjmy člena svazku za poslední uzavřené účetní období
Nedaňové příjmy člena svazku za poslední uzavřené období
Jiné finanční prostředky člena svazku k zajištění spolufinancování předmětného projektu a projektů dalších4
Počet let realizace předmětného projektu
Výsledek
Vylučovací hodnota: méně než 0
Vzhledem k naplnění vylučovacího ekonomického kritéria nelze podat Žádost o podporu z OPŽP
Vzhledem k nenaplnění vylučovacího ekonomického kritéria lze podat Žádost o podporu z OPŽP

Ukazatel B - ukazatel finančního zatížení - vyplňuje svazek, pokud se podílí na spolufinancování (nevyplňuje ukazatel A)

Celkové výdaje připadající na svazek na předmětný projekt za všechny roky realizace projektu2
Celkové výdaje připadající na svazek na všechny další projekty, které budou realizovány v letech realizace předmětného projektu3
Splátky všech dlouhodobých úvěrů, půjček a návratných finančních výpomocí svazku za všechny roky realizace předmětného projektu
Celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období z Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu (bez příspěvků členů svazku na realizaci projektů)
Jiné finanční prostředky k zajištění spolufinancování předmětného projektu a projektů dalších5
Počet let realizace předmětného projektu
Výsledek
Vylučovací hodnota: méně než 0
Vzhledem k naplnění vylučovacího kritéria nelze podat Žádost o podporu z OPŽP
Vzhledem k nenaplnění vylučovacího kritéria lze podat Žádost o podporu z OPŽP

razítko a podpis žadatele

1 Na jednotlivých formulářích se vyplní vždy název člena svazku (pro každého spolufinancujícího člena svazku bude vyplněn jeden formulář), příp. název svazku, pokud se bude svazek podílet na spolufinancování projektu. Členové svazku vyplňují jen ukazatel A, svazek vyplňuje jen ukazatel B.

2 Jedná se o celkové nezpůsobilé a způsobilé výdaje projektu. Pokud nelze u projektu uplatnit nárok na odpočet DPH u FÚ, bude uvedena částka včetně DPH. Pokud lze uplatnit nárok u FÚ, bude uvedena částka bez DPH.

3 Jedná se o celkové způsobilé i nezpůsobilé výdaje na všechny další projekty, které budou realizovány v letech realizace předmětného projektu vč. DPH, pokud nelze u projektu uplatnit nárok na odpočet DPH u FÚ; pokud lze uplatnit nárok u FÚ, bude uvedena částka bez DPH. Dalšími projekty se rozumí projekty v OPŽP podané ve stejné výzvě jako předmětný projekt nebo schválené Výběrovou komisí k financování v předešlých výzvách, schválené projekty v rámci Národních programů SFŽP a dále jakékoli jiné schválené projekty (spolu)financované členem svazku/svazkem v letech realizace předmětného projektu.

4 Jedná se o finanční zdroje, které bude mít člen svazku k dispozici v letech realizace předmětného projektu nad rámec jedné čtvrtiny ze součtu daňových a poloviny nedaňových příjmů (viz vzorec pro výpočet ukazatele A v Příloze 5 Pravidel pro žadatele a příjemce podpory) a budou použitelné pro financování předmětného projektu a všech ostatních projektů realizovaných v letech realizace předmětného projektu členem svazku, např.: aktuální zůstatek prostředků na účtech připravený a použitelný k financování projektů realizovaných v době realizace předmětného projektu, výše plánovaných úvěrů, půjček, dotací nebo jiných nenávratných fin. výpomocí na projekty (včetně dotací z OPŽP a jiných dotačních programů), podílové listy, plánovaný prodej majetku, částka vlastních zdrojů zahrnutá v rozpočtu/rozpočtovém výhledu převyšující 25% ze součtu daňových a poloviny nedaňových příjmů.
Do Jiných finančních prostředků náleží případná výpomoc od jiného člena svazku. Vypomáhající člen svazku podílející se taktéž na financování projektu tuto výpomoc v jiných finančních prostředcích odečte.

5 Jedná se o finanční zdroje, které bude mít svazek k dispozici v letech realizace předmětného projektu a budou použitelné pro financování předmětného projektu a všech ostatních projektů realizovaných v letech realizace předmětného projektu, např.: aktuální zůstatek prostředků na účtech připravený a použitelný k financování projektů realizovaných v době realizace předmětného projektu, výše plánovaných úvěrů, půjček, dotací nebo jiných nenávratných fin. výpomocí na projekty (včetně dotací z OPŽP a jiných dotačních programů), podílové listy, plánovaný prodej majetku.