Uložit
Propočet vylučovacího ekonomického kritéria pro

Obce, města, kraje

Dle přílohy 5 Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 - 2020

Číslo žádosti o podporu
Žadatel
Název projektu

Ukazatel A - ukazatel finančního zatížení

Celkové výdaje na předmětný projekt za všechny roky realizace projektu1
Celkové výdaje na všechny další projekty, které budou realizovány v letech realizace předmětného projektu2
Součet splátek všech dlouhodobých úvěrů, půjček a návratných finančních výpomocí za všechny roky realizace předmětného projektu
Daňové příjmy za poslední uzavřené účetní období
Nedaňové příjmy za poslední uzavřené období
Jiné finanční prostředky k zajištění spolufinancování předmětného projektu a projektů dalších3
Počet let realizace předmětného projektu
Výsledek
Vylučovací hodnota: méně než 0
Vzhledem k naplnění vylučovacího ekonomického kritéria nelze podat Žádost o podporu z OPŽP
Vzhledem k nenaplnění vylučovacího ekonomického kritéria lze podat Žádost o podporu z OPŽP

razítko a podpis žadatele

1 Jedná se o celkové nezpůsobilé a způsobilé výdaje projektu. Pokud nelze u projektu uplatnit nárok na odpočet DPH u FÚ, bude uvedena částka včetně DPH. Pokud lze uplatnit nárok u FÚ, bude uvedena částka bez DPH.

2 Jedná se o celkové způsobilé i nezpůsobilé výdaje na všechny další projekty, které budou realizovány v letech realizace předmětného projektu vč. DPH, pokud nelze u projektu uplatnit nárok na odpočet DPH u FÚ; pokud lze uplatnit nárok u FÚ, bude uvedena částka bez DPH. Dalšími projekty se rozumí projekty v OPŽP podané ve stejné výzvě jako předmětný projekt nebo schválené Výběrovou komisí k financování v předešlých výzvách, schválené projekty v rámci Národních programů SFŽP a dále jakékoli jiné schválené projekty (spolu)financované z prostředků žadatele v letech realizace předmětného projektu.

3 Jedná se o finanční zdroje, které bude mít žadatel k dispozici v letech realizace předmětného projektu nad rámec jedné čtvrtiny ze součtu daňových a poloviny nedaňových příjmů (viz vzorec pro výpočet ukazatele A v Příloze 5 Pravidel pro žadatele a příjemce podpory) a budou použitelné pro financování předmětného projektu a všech ostatních projektů realizovaných v letech realizace předmětného projektu, např.: aktuální zůstatek prostředků na účtech připravený a použitelný k financování projektů realizovaných v době realizace předmětného projektu, výše plánovaných úvěrů, půjček, dotací nebo jiných nenávratných fin. výpomocí na projekty (včetně dotací z OPŽP a jiných dotačních programů), podílové listy, plánovaný prodej majetku, částka vlastních zdrojů zahrnutá v rozpočtu/rozpočtovém výhledu převyšující 25% ze součtu daňových a poloviny nedaňových příjmů.